SkoleLos

SkoleLosene har nær kontakt med barn og ungdom som av ulike årsaker ikke får til å gå på skolen. De kan hjelpe barnet, familien og skolen med å finne nye tiltak, eller gi støtte til å gjennomføre tiltakene som man har blitt enige om.

Holmestrand kommune har f.o.m 1. januar 2023 ansatt to SkoleLoser i to 100% stillinger. Stillingene er et 2-årig prosjekt.

SkoleLosene skal bistå skoler, elever og foresatte i saker hvor eleven strever med å komme på skolen. SkoleLosene skal følge opp barn og ungdom i alderen 10-16 år med bekymringsfullt og alvorlig skolefravær, og bistå skoler, foresatte og elever med kunnskap, veiledning og kompetanse rundt skolefravær og tilbakeføring til skole.

SkoleLosene skal sammen med skolene, PPT og andre samarbeidspartnere bidra i det forebyggende arbeid og jobbe systematisk for tidlig intervensjon.

SkoleLosene er ansatt i kommunens PP-tjeneste. SkoleLosene kan kobles på i saker ved alle kommunens barne- og ungdomsskoler.

Henvendelse gjøres direkte til PPT på e-post ppt@holmestrand.kommune.no eller telefon: 46 91 97 33.

Kontaktinformasjon til SkoleLosene:

Siri Udnes Pausen: 

siri.karine.udnes.paulsen@holmestrand.kommune.no

90839718

Solfrid Henriksen

solfrid.henriksen@holmestrand.kommune.no

908 48 615