Tiltak under marin grense

Med hjemmel i pbl § 28-1 og kommuneplanens bestemmelser § 3.6, stiller Holmestrand kommune følgende krav til tiltak under marin grense:

Geotekniske utredninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet for ethvert tiltak, jf. pbl § 1.6. under marin grense (omfatter etter dette også tiltak etter pbl § §20-2 og 20-3.) kreves for areal som omfattes av følgende:

  1. Nærhet til ravine
  2. Nærhet til vassdrag
  3. Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20
  4. I platåterreng: terrenghøydeforskjeller på 5m og mer, inkl dybde til elvebunn/fot marebakke.
  5. Nærhet til påvist kvikkleireområde

Nærhet til ravine/vassdrag vurderes i forhold til følgende: Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøyde (skråningshøyde i vassdrag/ravine målt fra for skråning/marbakke/bunn ravine).
 

I tillegg kan det være andre stedlige forhold som tilsier behov for geoteknisk vurdering.

  1. Kommunen anbefaler at man for områdene under marin grense først undersøker om det er marin leire i området, jf. løsmassekart fra NGU. Man må være oppmerksom på at kartene bare viser det øverste laget, og at marin leire kan finnes under andre avsetninger. Jf. NGU er grenser mellom de ulike registrerte massene i kartet kun veiledende.
  2. Punktene 1-5 skal sjekkes ut i saken, og det skal dokumenteres skriftlig til kommunen at punktene er gjennomgått. Dette gjøres av tiltakshaver for søknader uten ansvarsrett( pbl §§ 20-2 og 20-3) eller ansvarlig prosjekterende for utearealer og landskapsutforming i søknader etter pbl § 20-1. Dersom tiltaket omfattes av ett eller flere av punktene, må et kompetent foretak gjøre en geoteknisk vurdering.
  3. Dersom kvikkleire eller ustabile masser blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, stilles det samme krav til den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor faresoner.

Holmestrand kommune anbefaler veileder fra NVE nr 7, 2014 ” Sikkerhet mot Kvikkleireskred” for ytterligere informasjon om vurderinger av stabilitet.


Hjemmelsgrunnlag for rutine:

Jf. kommuneplanens bestemmelser § 3.6 Risiko og sårbarhet jf pbl § 4-3 og §§§ 11-9 nr. 3,6,8 og 9, gjelder følgende:

”ii. Skred/grunnforhold jf § 11-9.8

NGI-rapport ”Program for økt sikkerhet mot leirskred” skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak. Områder kan ikke bebygges før det foreligger dokumentasjon på at den geotekniske stabiliteten for området som helhet er tilstrekkelig, herunder muligheten for at området kan inngå i skred utløst i naboarealene. All utbygging under marin grense skal vurderes i forhold til kvikkleire. Tiltakshaver har kontinuerlig ansvaret for oppfølging og gjennomføring av geotekniske tiltak, slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt. Dersom det er påvist dårlige grunnforhold, skal det gjennomføres geotekniske undersøkelser som avdekker om det finnes skredfarlig kvikkleire og det må dokumenteres at utbygging vil gi tilstrekkelig områdestabilitet i samsvar med kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10).”


Videre følgende retningslinje jf. § 3.6:

”I områder med marin leire kan det også finnes andre skredfarlige kvikkleireområder enn de som framgår av NGI- rapporten. Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, stilles det samme krav til den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor faresoner.”


Jf. plan og bygningsloven § 28-1, byggegrunn, miljøforhold mv., gjelder følgende:

”Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak.”

I enhver søknad skal det oppgis om sikkerheten mot fare eller vesentlig ulempe som følge av grunnforhold, rasfare, flom og andre miljøskadelige forhold er tilfredsstillende ivaretatt.
 

Ny faresonegrense Gunnestad og Sande sentrum

Ny faresonegrense, jf. utredningsprogram 502 Gunnestad og Sande sentrum, må så snart som mulig innarbeides i ”Hensynssone” jf. kommuneplanens faresonekart, og i bestemmelser for pågående områderegulering.

Kommuneplanens bestemmelser for hensynssoner (faresone) skal praktiseres for området også frem til sonen er innarbeidet i kommuneplanen med henvisning til rapport av 09.01.2013 med tilhørende kart. Dette er gjort gjeldende fra 01.05.2013.