Tegninger og situasjonskart

Lover og forskrifter 

  • Plan- og bygningsloven. 
  • Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK).
  • Plan- og bygningsloven og forskriften m/veileder finner du bl.a. på internettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. http://www.dibk.no.

Generelle krav

Tegningene skal være fagmessig utført og være av en slik kvalitet at tegningene ved skanning får en tilfredsstillende kvalitet. Ikke blyanttegning el. tegning på rute-/millimeterpapir. Tegninger skal fortrinnsvis være i A4 eller A3-format. Tittelfeltet skal angi gårds- og bruksnummer, evt. festenummer, adresse, tegningens innhold, målestokk, dato og underskrift av den ansvarlige for tegningen, samt tiltakshavers navn og adresse. 

Tegninger skal leveres i målestokk 1:100. Plan-, snitt- og fasadetegninger skal leveres i 1 eksemplarer. 

Plantegning 

Tegningen(e) skal vise tiltaket i plan og vise rommenes funksjoner. Det skal vedlegges tegninger av alle plan, og oppgis bruksareal (BRA) for det enkelte plan. Tegningene skal være målsatt og måleriktige. Tegningen skal omfatte alt bebygd areal (BYA). Hva som inngår i bebygd areal framgår av NS 3940/Teknisk forskrift.. Bl.a. bygningsdeler utenfor fasadelivet når de er understøttet fra terrenget. Ved tilbygg, ombygging eller andre endringer, skal tegningen(e) vise eksisterende situasjon og planlagt situasjon. Ved tilbygg/påbygg skal det klart framgå hva som er tilbygg/påbygg, og være målsatt. 

Snittegning

Snittegningen(e) skal være målsatt og vise etasjehøyde, gesimshøyde, mønehøyde og takvinkel. Jfr. teknisk forskrift. 

Fasadetegninger

Det skal vedlegges tegninger av alle fasader. Tegningene skal blant annet vise arkitektonisk utforming, fasade og materialbruk. Tegningene skal tydelig vise eksisterende og evt. nye terrenglinjer, og i en slik utstrekning at det kan vurderes om bygget estetisk er tilpasset de naturgitte omgivelsene, spesielt i forhold til høyde og eventuelt silhuettvirkninger

Situasjonskart 

Situasjonskart skal fortrinnsvis være i målestokk 1:500. Kartet skal være utstedt av kommunen og ikke være eldre enn 12 måneder. 

Det skal nøyaktig påtegnes omsøkt tiltak i riktig målestokk. Tiltaket skal målsettes i seg selv og til eiendomsgrenser, vei, andre bygninger, VA ledninger osv. på situasjonskartet. Ved fradeling må kartet brukes til å tegne inn foreslått ny eiendomsgrense og vise forslag til husplassering og adkomst.