Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven skal sikre at kommunens innbyggere har tilstrekkelige midler til livsopphold.

Økonomisk sosialhjelp ytes til personer som selv har utnyttet og vurdert alle andre muligheter til å forsørge seg selv.                                  

Målsetting

Målsettingen for den økonomiske sosialhjelpen er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen. Når du henvender deg til oss skal du bli møtt med respekt og tillit.

Hvem kan få økonomisk sosialhjelp/ økonomisk stønad

Innbyggere i Holmestrand kommune som midlertidig ikke klarer seg selv økonomisk, kan få økonomisk sosialhjelp / økonomisk stønad. Vanligvis er det bare personer over 18 år som har rett til økonomisk sosialhjelp.

Alle andre muligheter til å klare seg selv økonomisk skal være prøvd (lønnet arbeid, trygd, arbeidsledighetstrygd, oppsparte midler). Klarer du ikke å dekke din gjeld må du kontakte den du skylder penger, for eksempel banken.

  • Du kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter.
  • Du søker om økonomisk sosialhjelp på eget skjema. Skjemaet får du tilsendt eller utlevert ved henvendelse til NAV.
  • Du må sende eller levere søknaden til samme sted. Der kan du også få hjelp til utfylling.

Ønsker du samtale med veileder må du avtale time på forhånd.

Dersom dokumentasjon og opplysninger mangler blir søknaden sendt tilbake.

Søknader med nødvendige opplysninger og dokumentasjon besvares innen 1 mnd. Økonomisk sosialhjelp/ økonomisk stønad kan gis fra og med den dagen du søkte.

Det kan settes vilkår for hjelpen, med målsetting om å gjøre deg selvhjulpen.

Les mer på NAV sine nettsider - og søk om økonomisk sosialhjelp