Trenger du bolig?

Trenger du bolig?

Her finner du informasjon om kommunale boliger, startlån og boligtilskudd.

Søk om kommunal utleiebolig

Innbyggere som har utfordringer med å komme inn på boligmarkedet på grunn av økonomi, helse eller andre forhold kan søke om å få leie en kommunal bolig.

Søknad om kommunal bolig

Søknaden leveres: Prestegårdsalleen 35, Sande eller Rådhusgaten 11, Holmestrand Eller sendes: Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Skjema og veiledning fås også ved henvendelse til Tjenestekontoret.

Startlån

Startlån kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Lånet kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg å bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån er et behovsprøvd lån og boligen det søkes lån til må ligge i Holmestrand kommune. Et vilkår for startlån i Holmestrand kommune er at du har søkt for å få et maksimalt lånebeløp i ordinær bank eller lignende. Videre må du ha bosted i Holmestrand kommune. Et skriftlig lånetilsagn / eventuelt avslag må foreligge. Startlån skal medvirke til at husstander med tilstrekkelige faste inntekter skal få mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig. 

Søknadsskjema og mer informasjon om startlån finnes på husbanken sine nettsider.
For ytterligere informasjon eller avtale om veiledning, kan du ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til etablering kan gis etter behovsprøving sammen med startlån. Målgruppen er det samme som for startlån. Tilskudd kan gis etter en streng behovsprøving der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Det legges vekt på om husstandens vanskelige situasjon er av mer varig karakter og gjør de helt ute av stand over til ikke å komme i boligmarkedet.

Ved behov for tilskuddet, krysses det av for dette i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema for startlån

Boligtilskudd til tilpasning

Boligtilskudd til tilpasning kan gis til funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte på annen måte som har behov for tilpasning av bolig. Ordningen omfatter alle typer boliger. Tilskudd kan også gis til delvis eller hel dekning av kostnader ved nødvendig oppføring av garasje for funksjonshemmede. Ordningen er behovsprøvd. 

Samme skjema som for startlån brukes for søknad om boligtilskudd til tilpasning. Skjema kan også hentes hos Tjenestekontoret eller på Servicetorget på Rådhuset.

Kontakt Tjenestekontoret for bolig:

Tlf: 913 15 917
Besøksadresse: Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande.

Behov for nødbolig?

Tlf: 55 55 33 33
E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no 

Postadresse: NAV Holmestrand, Postboks 213, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: NAV Holmestrand, Langgt. 37, 3080 Holmestrand

Til toppen