Om folkehelse i Holmestrand kommune

Folkehelse er helsetilstanden i en befolkningsgruppe. Folkehelse gjenspeiler befolkningens valg for å forebygge sykdom, forlenge liv og fremme helse. En rekke faktorer påvirker folkehelsen, for eksempel kosthold, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet, sosiale faktorer, økonomi og utdanning, rusmidler, støy, drikkevann og miljøgifter.

storfamilie på tur Shutterstock

I Holmestrand kommune er vi opptatt av forebyggende og helsefremmende innsats på tvers av sektorer og i samskaping med frivilligheten og lokale organisasjoner for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen.

Folkehelsearbeid

Det overordnede målet for folkehelsearbeid er flere leveår med god helse samt å redusere sosiale ulikheter i helse. Folkehelsearbeid er tiltak som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og retter seg mot befolkningen som gruppe, ikke enkeltindividet. Det kan handle om oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Holmestrand kommune organiserer sitt folkehelsearbeid gjennom et tverrsektorielt sammensatt folkehelsegruppe som ledes av folkehelserådgiver, Monica Skytte Kristoffersen. Forumet skal bidra til at folkehelse fremmes innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Oversikt over helsetilstanden i Holmestrand kommune

Gjennom folkehelseloven er kommunen pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan ha innvirkning på denne. Dette for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, samt utjevner sosiale ulikheter i helse.

Oversiktsdokumentet skal gi et bilde av dagens helsetilstand blant innbyggerne i Holmestrand kommune, og hva som påvirker helsen vår positivt og negativt. I dokumentet blir de viktigste folkehelseutfordringene i Holmestrand presentert med tilhørende forslag på hva kommunen kan gjøre for å imøtekomme disse utfordringene. Oversiktsdokumentet er ikke fullstendig, og statistikk på enkelte temaområder er kun indikatorer på utviklingstrekk for Holmestrand. Det vil derfor være behov for ytterligere kartlegging av flere temaområder i årene fremover.

Se oversiktdokumentet over helsetilstanden i Holmestrand kommune (PDF, 4 MB)

Bakgrunnsmateriale og undersøkelser folkehelse