TT-kort

TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede) er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjonsnedsettelse, fysisk og/eller psykisk, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Om TT-ordningen

Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, det er ingen lovfestet rett til slik transport. Ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold.

Slik søker du

Søknaden og legeerklæring sender du til din hjemkommune for vurdering. Kommunen sender deretter søknaden og vedlegg til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Fylkeskommunen sender ut vedtak til søkeren.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Vestfold fylkeskommunes nettsider (under oppbygging)

Klagerett

Er du uenig i avgjørelsen har du rett til å klage på vedtaket. Du sender skriftlig klage med begrunnelse til Vestfold fylkeskommune som vil behandle saken din. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. 

Har du spørsmål?

Sentralbord Holmestrand kommune

Vestfold fylkeskommune