Elevreglement

Elevreglement

Maleri laget av elev ved kulturskolen i Holmestrand - Klikk for stort bildeMaleri laget av elev ved kulturskolen i Holmestrand Kulturskolen  

Første gang vedtatt av Utvalg for barnehage, opplæring og kultur, Hof 24.05.2011, sak 015/11. Revidert i utvalg for helse kultur og oppvekst, Hof 19.03.13, sak 08/13.

Målgruppe

Elever i alderen 0 – 19 år bosatt i kommunene Holmestrand og Sande.  Elevplasser sies ordinært opp ved elevens avslutning av videregående skole. (Det året eleven fyller 19 år.) Ved ledig kapasitet kan det åpnes for undervisning for andre aldersgrupper.

Påmelding

Søknadsfrist er 1. juni. Påmelding skjer skriftlig. Søknader mottatt etter fristen behandles, men prioriteres etter søknader innkommet før fristen.

Bindingstid

De som blir tatt opp som elever må binde seg for minst et halvt år av gangen. Elevavgift vil løpe for hvert påbegynte semester.

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig. Fristen er 1. desember og 1. juni for påfølgende semester. Dersom fristen ikke overholdes må det påregnes å betale for påfølgende semester.

Permisjon

Det er anledning til å søke permisjon fra en elevplass. Elevavgift innkreves ikke i permisjonstiden dersom man har søkt permisjon innen henholdsvis 1. juni og 1. desember. Maksimal permisjonstid er ett år. Opptak etter permisjonstid betinger at det er en ledig plass på aktuell disiplin. Permitterte elever prioriteres foran elever på venteliste.

Elevavgift

Elevens egenbetaling kalles elevavgift. Elevavgift og andre økonomiske vilkår fastsettes gjennom politisk behandling. Faktura sendes normalt ut i februar og oktober. Elevavgiften refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (legeattest for mer enn 4 uker) eller ved flytting fra kommunen (mer enn 8 ukers ubenyttet elevplass). Dersom undervisningen blir avlyst mer enn 2 ganger i ett semester, kan det bli redusert betaling.

Opptak

Rektor ved skolen er opptaksmyndighet. Der det ikke er ledige plasser, settes søkere på venteliste. Dersom det er ledig plass, kan søkere tas opp i løpet av året.
Kriterier som ligger til grunn for opptak:

  • Søkeransiennitet
  • Alder (eldste først)
  • Gruppesammensetning
  • Overflytting fra en disiplin til en annen
  • Bosted
  • Eleven må være innenfor målgruppen (mht. alder) for det aktuelle tilbudet for å kunne søke og ev. bli satt på venteliste.
  • Tilflyttede elever som har gått i kulturskole i andre kommuner

Ventelisten blir oppdatert fortløpende, og foresatte kan når som helst forhøre seg om statusen på ventelisten. Elever på venteliste får tilbud om å opprettholde søknaden fra forrige skoleår.
Opptak i kulturskolen regnes som enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Antall elevplasser pr. elev

For å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av elevplassene, tildeles normalt kun en elevplass på instrumentopplæring pr. elev. Tilleggsinstrument eller utvidet tid på hovedinstrumentet kan tildeles etter særskilt søknad. For å komme i betraktning, må eleven over tid ha vist ekstra god innsats. Ved opptak til populære gruppetilbud midt i skoleåret, prioriteres elever uten andre tilbud i kulturskolen.

Timeplan/skoleår

Elever som blir tatt opp får tilbud om undervisning i gruppe eller enkeltvis alt etter undervisningens karakter og mulighetene for sammensetning av grupper. Ukentlig undervisning varierer fra 20 til 120 min (avhengig av gruppestørrelse og type tiltak).  Oppmøte er normalt en gang pr. uke, men i noen tilfeller tilbys et undervisningsopplegg med to fremmøter pr. uke.
Undervisningen for individuelle elever kan i deler av skoleåret bli organisert som gruppeundervisning dersom dette er faglig og pedagogisk forankret.
Undervisningen følger grunnskolens skolerute med hensyn til ferie og fridager. Kulturskolens undervisningsår er normalt 36 uker og avsluttes en uke tidligere enn grunnskolen høst og vår. Enkelte tilbud kan ha kortere skoleår.

Undervisningssteder

Skolens undervisning foregår for det meste på Gjøklep ungdomsskole, Hof kultursenter og kulturskolens lokaler i Sande. Noe undervisning foregår desentralisert på andre skoler og i andre lokaler.

Kontakt med hjemmet

Lærere som underviser enkeltelever eller små grupper inviterer foresatte til samtale minst en gang i løpet av skoleåret. Lærere som underviser i grupper holder hjemmene orientert via e-post og/eller inviterer til foreldremøte.

Hjemmearbeid og undervisningsmateriell

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningen. Det er viktig at hjemmene tilrettelegger for elevens hjemmearbeid/øving. Notemateriell og annet nødvendig utstyr kjøpes inn av de foresatte etter anvisning fra lærer.
Foresatte kan komme i erstatningsansvar dersom kulturskolens instrumenter og eiendeler skades ved skjødesløs behandling.

Fravær

Fravær meldes om mulig direkte til lærer eller via kulturskoleadministrasjonen.

Tap av plass

Uregelmessig frammøte, ugrunnet fravær over lengre tid (mer enn 4 ganger) eller manglende interesse, ev. disiplinære årsaker, kan føre til tap av elevplassen. Manglende betaling av elevavgift kan også føre til tap av elevplass. Det vil bli beregnet morarenter på forfalte regninger. Avgjørelsen om tap av plass tas av rektor og kan påklages i henhold til forvaltningsloven.

Endringer av elevreglementet

Mindre justeringer av elevreglementet kan gjøres av rådmannen, med delegert myndighet til sektorleder for kultur. Prinsipielle endringer vedtas av utvalg for kultur og oppvekst.

Til toppen