Hva sa det digitale borgerpanelet?

Som en del av arbeidet med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for vår kommune, ble det opprettet et digitalt innbyggerpanel i 2020 som svarte på en omfattende undersøkelse. Her gir vi deg et innblikk i resultatet av undersøkelsen.

Borgerpanelet ble bedt om å ta stilling til 42 spørsmål og påstander innenfor et variert utvalg av tema om Holmestrand kommune og andre samfunnsrelaterte tema. Svarene blir brukt inn i arbeidet med å utvikle kommuneplanens samfunnsdel. Undersøkelsen skal politisk behandles tidlig i 2022.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn Holmestrand kommune

Trygg, inkluderende, hyggelig, bærekraftig og mangfoldig

I undersøkelsen kom det frem at de mest fremhevede ordene som deltakerne i borgerundersøkelsen synes bør beskrive kommunen var: trygg, inkluderende, hyggelig, bærekraftig og mangfoldig.

De viktigste fortrinnene til Holmestrand omhandler i hovedsak ulike sider ved kommunens sentrale beliggenhet.

  • Kort avstand til natur og utendørs rekreasjonsmuligheter for eksempel nærhet til fjorden og gode muligheter for naturopplevelser.
  • God tilgang til infrastruktur som E18 og de to jernbanestasjonene i Holmestrand og Sande
  • Beliggenheten i forhold til større by- og regionssenter som Drammen og Oslo

Et godt sted å bo

Viktige satsingsområder som borgerpanelet spesielt trakk frem omhandler helse og livskvalitet for alle aldersgrupper, i form av blant annet aktiv samfunnsdeltakelse og gode muligheter for aktiviteter. Konkrete aktivitetsformer som trekkes frem som viktige av mange i borgerpanelet er trening, mosjon og rekreasjon samt sosialisering igjennom formelle og uformelle møteplasser. Inntrykket er at deltakerne mener at Holmestrand er et godt sted å bo, med gode muligheter for å bruke naturen i egen kommune.

Hvilke bærekraftsmål er viktigst i vår kommune?

Mange av deltakerne mente at alle FNs bærekraftmål er like viktige, men det er likevel en håndfull av dem som ble spesielt trukket frem av mange i panelet.

Bærekraftsmålene - Klikk for stort bildeBærekraftsmålene FN-sambandet

Våre viktigste bærekraftsmål

  • (6) rent vann og gode sanitærforhold
  • (4) god utdanning
  • (3) god helse
  • (5) likestilling mellom kjønnene
  • (8)  anstendig arbeid og økonomisk vekst

Dette kan tyde på at deltakerne er opptatt av de grunnleggende tjenestene som offentlig sektor tilbyr, og viktige samfunnsmessige forhold som arbeidsliv og likestilling.

Klima og natur vektlegges

Klima og natur er et tema som vektlegges tydelig av panelet. Det fremgår av undersøkelsen at panelet mener at kommunens klimaarbeid- og tiltak er lite kjent. Av andre viktige funn i undersøkelsen fremgår det at panelet er enig om at kommunen skal redusere klimagassutslipp samt at klimahensyn skal veie tungt i utbyggingssaker.

Panelet ble bedt om å ta stilling til en rekke ulike påstander knyttet til klima og miljø.

De påstandene som fikk mest respons var: det er enkelt å kildesortere der jeg bor, klimaendringer gjør meg bekymret for framtiden samt at jeg sykler eller går til fritidsaktiviteter så ofte de kan.

Jordvern viktig

Når det gjelder jordvern, er panelet samstemt om at dette er viktig. Rundt 20 % av panelet var av den oppfatning at det aldri var riktig å bygge ned dyrka mark. I de tilfellene der nedbygging av dyrka mark kunne forsvares, var dette knyttet til allmennyttige formål som gang- og sykkelvei, skoler og barnehager.

Etter panelets syn, har Holmestrand kommune et forbedringspotensial med tanke på å bli mer miljøvennlig. Områder som kommunen kan forbedre seg på er oppvarming av kommunale bygg- og vedlikehold av kommunale bygg, strengere miljøkrav til utbyggere av næring samt sikring av vannkilder (spesielt Eikeren).

Ønske om en næringsoffensiv kommune hvor det satses på grønn omstilling

Det er enighet om at Holmestrand skal være en næringsoffensiv kommune. Panelet utdyper videre at Holmestrand må satse på både boligbygging og næringsutvikling. Handel, landbruk og industri trekkes særskilt frem som viktige næringer for Holmestrand i tiden fremover.

Panelet mener det både er behov for flere arbeidsplasser og lærlingplasser. Andre forhold som panelet trekker frem er at næringslivet ikke er tilstrekkelig forberedt på klimaendringer eller satser tungt nok på grønn omstilling.

For å få flere næringsetableringer i Holmestrand peker panelet på en kombinasjon av flere ulike strategier som kan oppsummeres i: effektive byråkratiske prosesser, profilering av kommunen, tilgang på arealer og samarbeid på tvers av næringslivet.

Den viktigste strategien er effektiv og rask saksbehandling hos kommunen og andre offentlige myndigheter, mens aktiv profilering av kommunen er også viktig. Kommunen trenger nye næringsområder, så vel som en bedre utnyttelse av allerede etablerte næringsområder. Et godt samarbeid mellom bedrifter vil også bidra til flere næringsetableringer i kommunen.

Utviklingen av byen

Når det gjelder utviklingen av Holmestrand by, er nærheten til sjø og båtliv et element som bør stå sentralt, mener panelet.

For å utvikle levende sentre i Holmestrand trekker borgerpanelet spesielt frem møteplasser inne og ute, serveringssteder, aktiviteter innen handel i form av markeder, salgsboder og kampanjer samt at sentrene er godt tilrettelagt for alle brukere.

For å utnytte Holmestrands fortrinn med to jernbanestasjoner pekes det på viktigheten av plassering av arbeidsplasser i gangavstand til stasjonene, flere parkeringsplasser (ved Sande stasjon) og et busstilbud som kan transportere folk til stasjonene.

Bilen dominerer

Bilen er det dominerende transportmiddelet i kommunen. Borgerpanelet oppgir at over halvparten av alle reiser i samband med arbeid, fritid og handel skjer med bil. Hele 65 % av panelets deltakere svarer at de nesten aldri bruker kollektivtransport.

Helsefremmende arbeid burde være et satsningsområde

Folkehelse, livskvalitet og levekår er et høyt prioritert tema for borgerpanelet. Noen momenter som peker seg tydelig ut er at helsefremmende og forebyggende arbeid bør være et satsingsområde. Forhold som ble spesielt trukket frem var: frisk luft og rent vann, smittevern, trygge og gode bomiljø samt å påse at unge gjennomfører videregående skole og unngår arbeidsledighet.

Trygt å vokse opp i Holmestrand kommune

Borgerpanelet trekker frem mange positive sider ved Holmestrand, hvor noen er: Innbyggerne blir inkludert i frivillige foreninger, lag og organisasjoner, barn i Holmestrand trives i barnehagen, de fleste har gode boforhold og det er trygt å vokse opp i Holmestrand. Panelet mener også at kulturskolen utgjør et viktig tilbud i Holmestrand.

Forhold som kan forbedres er knyttet blant annet til psykisk helse, blant annet at folk ikke har god nok kjennskap eller tilgang til tilbudet innen helse og psykiatri i kommunen. De fleste kjenner også noen som har psykiske helseplager eller opplever ensomhet. Panelet er også noe uenig i påstanden at ungdom i Holmestrand har trygge steder de kan tilbringe i sammen på fritiden.

Borgerpanelet mener at opplæringstilbudet i Holmestrandsskolen er godt. Det samme gjelder oppfatningen om samarbeidet mellom skole og hjem. Panelet var derimot ikke fullt så enig om at skoleveiene er trygge.

Panelet mener det er viktig med et mangfold av barnehager i kommunen. Panelet er også enig om at det er lett å få barnehageplass i nærheten av bostedet. Det er derimot ikke like stor enighet om en kan gå eller sykle til barnehagen.

Godt og variert utvalg av fritidsaktiviteter

Borgerpanelet er av den oppfatning at det er et godt og variert utvalg av fritidsaktiviteter i kommunen.

Det går frem at panelet mener at frivillighetssentralene utgjør et viktig og tilfredsstillende tilbud i kommunen. For å tilrettelegge for at barn og unge kan delta i aktiviteter på fritiden, er det viktig at kommunen låner ut utstyr til fritidsaktiviteter, mulig øremerke midler til aktiviteter og opplevelser for barn og unge, mente panelet.

Bibliotekene trivelige møtesteder

Panelet har positive erfaringer med bibliotekene i kommunen, deriblant at bibliotekene er trivelige møtesteder, har gode tilbud, gir nyttig informasjon fra kommunen og har åpningstider som passer.

Borgerpanelet mener at kulturarv og kulturliv er et viktig element i stedsutviklingen i kommunen. Dette går frem blant annet igjennom at man synes kulturminner er en viktig del av den lokale identiteten og en kvalitet i stedsutviklingen. Det kommer også frem at det er viktig at man rundt i kommunen har kulturarrangement- og aktiviteter av både profesjonelle og amatører.

De aktivitetene som er viktigst for panelet, er knyttet til utendørs fysisk aktivitet og bruken av ulike arenaer for sosialisering og opplevelser.

Artikkelen er basert på undersøkelsen. Her finner du resultatet av undersøkelsen. (PDF, 4 MB)

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan