Om arbeidet med kommuneplanens arealdel 

Forslag til kommuneplanens arealdel lå ute på høring i sommer. I løpet av høringsperioden er det mottatt over 100 uttalelser, merknader og innspill. 

Kommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan Holmestrand kommune

- Vi har fått mange tilbakemeldinger på kommuneplanens arealdel, noe vi oppfatter som positivt, sier Håkon Randal kommuneplanlegger i Holmestrand kommune. 

- Arealplanarbeidet har blitt lagt merke til, og det angår innbyggere i høy grad. 

Om innspill til planen 

Særlig blant private aktører og lokale lag og foreninger er det noen temaer som går igjen i innspillene: 

  • Fritidsboliger - Suluvann.  
  • Boliger i kombinasjon med idrettsanlegg - Klevjerhagen. 
  • Boligbygging i Dunihagen med veiløsning via Østbygdaveien. 
  • Restriksjoner oppstrøms i Eikeren vassdraget 
  • Grunneiere, innbyggere, foreninger/lag har merknader til endringer i arealbruk 

Arbeidet med å gå gjennom merknader og innsigelser er godt i gang, men vil kreve tid. Etter planen skulle administrasjonen forberedt sak til kommuneplanutvalget om innkomne merknader, faglige råd og innsigelser til arealplanen i august 2023. 

Innsigelser til planen 

Offentlige myndigheter har gjennom sine uttalelser fremmet ca. 30 individuelle innsigelser til planforslaget. Innsigelsene er i hovedsak rettet mot nye utbyggingsarealer, men i noen tilfeller også til planbestemmelser.  

Når det gjelder innsigelsene til planforslaget, er disse av en så kompleks karakter at de må nærmere avklares og drøftes med de ulike myndighetene. For at innsigelsene skal trekkes/avklares, er det behov for at planforslaget bearbeides og legges ut til ny høring.  I det hele er både antallet og omfanget uttalelser og merknader omfattende. Alle innkomne uttalelser og merknader må vurderes skriftlig. Dette er et tidkrevende arbeid. Av den grunn vil kommuneplanarbeidet ta lengre tid enn forventet.  

  • Det legges opp til administrasjonen legger frem en sak for formannskapet i november med vurdering av innkomne uttalelser og merknader.  
  • Etter planen vil arealplanen sendes ut på ny høring i desember/januar 2023. 

Dette ble orientert om i formannskapets møte i august og kommunestyrets møte i september. 

Dette er forslaget til ny arealdel 
Les mer om arbeidet med ny kommuneplan 
Kommuneplanens samfunnsdel