På vei til en ny arealplan

Arbeidet med ny arealplan i kommunen har nådd en milepæl. Alle eksterne innspill til endringer er behandlet, og Formannskapet har vedtatt hvilke innspill som innarbeides inn i forslag til ny arealplan for Holmestrand kommune.

Formannskapet vedtok å innarbeide/delvis innarbeide 46 eksterne innspill i arealplanen. De fleste av disse innspillene gjelder utbygging i ulike former, mens åtte innspill gjelder forhold som blant annet hensynsoner og bestemmelser, altså innspill som ikke fører til utbygging.  

Kommuneplanlegger Håkon Randal med bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal Holmestrand kommune

De eksterne innspillene var i hovedsak fra private forslagsstillere, men det kom også enkelte innspill fra offentlige myndigheter og organisasjoner/foreninger.

- Dette har vært et veldig viktig arbeid i kommunen, og etter en grundig prosess med grunneiere, administrasjon og politikere, er vi et godt stykke på vei til å utarbeide en arealplan for den nye kommunen, sier Håkon Randal, kommuneplanlegger i Holmestrand kommune.

Hva skjer nå?

Administrasjonen arbeider videre med flere av oppgavene knyttet til arealplanen:

  • Kommunens egne innspill om blant annet behov for arealer knyttet til offentlige tjenester som skole, barnehage, helsetilbud, teknisk infrastruktur.
  • Arealer som bør vurderes tilbakeført fra utbyggingsformål til formål landbruk, natur- og friluftsliv. Spesielt ut ifra jordvernshensyn.
  • Nye planbestemmelser.

Et komplett forslag til ny arealdel legges ut på høring våren 2023. Se tidsplan for arbeidet her.

Hva er en arealplan?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Eksterne arealinnspill som innarbeides i arealplan

Her finner du en oversikt over hvilke eksterne innspill som er vedtatt innarbeidet i kommuneplanens arealdel:

Arealinnspill knyttet til:

Innspillene kan også sees i kommunens egen kartløsning

Totalt har 65 eksterne innspill blitt behandlet i forbindelse med ny arealplan for Holmestrand kommune.

Sakspapirer med utredninger

Formannskapet/planutvalgets møte 10. januar

Formannskapet/planutvalgets møte 2. februar

Les om arbeidet med ny kommuneplan