Planprogram for arealdel vedtatt

I mars ble planprogrammet for kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret. Planprogrammet er en «plan for planen», og legger føringer for videre arbeid med planarbeidet, og fremtidig bruk av arealene i Holmestrand kommune.

- De siste årene har det vært en tydelig forventning at kommunene skal vektlegge bærekraft i planleggingen. Kommuneplanen er det viktigste verktøyet kommunene har for å tilrettelegge for samfunnet utvikles i en mer bærekraftig retning, sier kommuneplanlegger Håkon Randal.

- Bærekraft kan forstås på mange måter, men bærekraftig bruk og forvaltning av natur og jordbruksland, og fokus på å minske klimagassutslipp, er en måte å beskrive det på.

I arealplanarbeidet må føringer fra nasjonalt og regionalt hold, samt FN sine 17 bærekraftsmål ligge til grunn.

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune

Dette er de arealpolitiske føringene

I planprogrammet som er vedtatt, oppsummerer arealstrategien de viktigste hensynene  som skal ligge til grunn i vurderinger i planarbeidet for ny kommuneplan:

Senterstruktur

 • Hovedvekten av framtidig vekst og utvikling skal skje i og rundt kommunens større by- og tettstedsområder: Holmestrand by (administrasjonssenter), Sande sentrum (inkludert aksen Dunihagen-Skafjell-Selvik-Nordre Jarlsberg brygge) og Hof sentrum. Langsiktige utviklingsgrenser (LUG), slik som de er definert i RPBA Vestfold, avgrenser utviklingsområdet for kommunens tre hovedsenter.
 • Mindre sentre, utenfor de områdene som er definert igjennom LUG i RPBA Vestfold, skal ha mulighet til å opprettholde befolkningsgrunnlaget. Utvikling skal primært skje innenfor allerede eksisterende utbyggingsarealer.

By, - senter- og stedsutvikling

 • I kommunens sentre skal det tilrettelegges for høy arealutnyttelse, med fokus på fortetting og transformasjon.
 • Boliger, detaljhandel, rene kontorarbeidsplasser samt offentlige/kommunale og private tjenestetilbud skal lokaliseres i eller tett på sentrum, godt tilrettelagt for kollektivtransport, sykkel og gange.
 • Kvalitet i bomiljø og omgivelser skal vektlegges, herunder elementer som byrom, arkitektur, allmenninger og møteplasser, universell utforming, kulturminner- og miljø, parker og friluftsområder, stier og turløyper, blå og grønn struktur samt andre miljøverdier.
 • Det skal tilrettelegges for et variert grunnlag for boligtilbud for personer i ulike aldersgrupper, funksjonsevner, livsfaser, husholdninger.
 • Det skal sikres arealer til viktig sosial infrastruktur som skoler, barnehager, helse- og omsorgsinstitusjoner, idrett og kultur.
 • Utbygging bør ikke skje uten at teknisk infrastruktur for vei, vann, kloakk samt overvannshåndtering i samsvar med LOD-prinsippet (fordrøyning), er etablert i området.
 • Samfunnssikkerhet, og særlig forhold knyttet til geoteknikk, klimatilpasning og naturfare, skal vektlegges i all utbygging.

Handel og næringsliv

 • Det skal sikres tilstrekkelig tilgang til egnede næringsarealer, både for eksisterende og nye etableringer.
 • Rene kontorarbeidsplasser og detaljhandel skal lokaliseres i og rundt kommunens sentre.
 • Større arealkrevende etableringer, som for eksempel industri, produksjon og logistikk, skal lokaliseres utenfor kommunens sentre.

Transport

 • Trafikksikkerhet og gode forbindelser for sykkel og gange skal vektlegges.
 • Utbygging skal styrke kollektivknutepunkt og kollektivakser.

Klima, natur og miljø

 • Nedbygging og omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skal unngås.
 • Viktige naturområder- og verdier, mineralforekomster, grøntstruktur, landskap, rekreasjon og friluftsområder samt strandsonen og skjærgården, skal tas hensyn til og sikres.
 • Naturmangfold, både på land og i sjø, skal tas hensyn til og sikres.
 • Drikkevannskilder skal tas hensyn til og sikres. Det skal ikke åpnes opp for større utbygginger i nedslagsfeltet til drikkevannskildene.

Les planprogrammet her (PDF, 2 MB)

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en plan for hele lokalsamfunnet. Den består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.
Vi lager ny kommuneplan