Vi lager ny kommuneplan

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Her kan du lese om hvordan Holmestrand kommune jobber med den nye kommuneplanen.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn Holmestrand kommune

- Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen, sier Håkon Randal, ny kommuneplanlegger i Holmestrand kommune.

Innbyggere i alderen 15-83 år svarte på undersøkelse

Som en del av arbeidet med å lage samfunnsdel for nye Holmestrand kommune ble det i 2020 opprettet et digitalt innbyggerpanel. 220 i innbyggerpanelet svarte på en spørreundersøkelse, og aldersfordelingen blant deltakerne varierte i fra 15 år til 83 år. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet oktober-november 2020.

For tiden arbeides det med å systematisere resultatene fra undersøkelsen. Arbeidet går blant annet ut på å fordele resultatene utover alderskategorier og tema.

- Det ser ut som om innbyggerne her i Holmestrand kommune er opptatt av de grunnleggende tjenestene som en kommune produserer og som en kommune har ansvar for, sier Randal.

- Disse innspillene vil vi vektlegge i arbeidet med ny samfunnsdel.

Noen funn fra undersøkelsen

Kommuneplanen for Holmestrand skal utarbeides med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Innbyggerpanelet ble bedt om å ta stilling til om en eller flere av FNs 17 bærekraftsmål var spesielt viktige i vår kommune.

Innbyggerpanelet mener disse fire målene er viktigst

  • Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
  • Bærekraftsmål 4: God utdanning
  • Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Innbyggerpanelet skulle ta stilling til en rekke beskrivende ord, og hva de mente beskrev kommunen best. Topp tre ord som beskriver kommunen var: Trygg, hyggelig og inkluderende.

Det samme spørsmålet ble stilt om kommunens største fortrinn. Topp tre av kommunens fortrinn var: Nærheten til fjorden, To jernbanestasjoner sentralt i kommunen, og Gode muligheter for naturopplevelser.

Av en rekke påstander panelet skulle ta stilling til var det aller tørst og helt klar stor enighet i påstanden «Jeg har gode muligheter til å oppleve natur og frisk Luft

Vi vil presentere funnene fra undersøkelsen mer detaljert til høsten.

Hva skjer med kommuneplanarbeidet

I denne kommunestyreperioden, det vil si 2019-2023, skal Holmestrand kommune arbeide frem en ny kommuneplan. Først skal samfunnsdelen lages, og denne prosessen er allerede igangsatt.

Arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen

Utover høsten 2021 skal både fagfolk fra administrasjonen og politikere møtes i seks ulike temagrupper. På bakgrunn i arbeidet som skjer i temagruppene skal det lages en ny samfunnsdel med mål og strategier for hvordan Holmestrand skal utvikles som et samfunn og organisasjon.

De seks temagruppene er:

  • Folkehelse
  • Næringsutvikling  
  • By- og stedsutvikling  
  • Kultur og fritid
  • Klima
  • Oppvekst

I tillegg skal det også opprettes en referansegruppe der representanter i fra et bredt spekter av kommunale råd og organisasjoner i Holmestrand blir invitert til å delta.

Hovedoppgaven til temagruppene er å gå igjennom resultatene i fra undersøkelsen som innbyggerpanelet har besvart. Resultatene er et viktig innspill fra innbyggerne, og skal være en sentral del av det grunnlaget som samfunnsdelen bygger på.

Kommunen jobber for å ha klart et forslag til ny samfunnsdel rundt årsskiftet 2021/2022.

Arbeidet med arealdelen av kommuneplanen

Samtidig som det arbeides med samfunnsdelen gås det i gang med arealdelen.

Først skal det utarbeides et planprogram. Et planprogram er et forarbeid til selve planarbeidet der en opplyser om formålet, opplegget for medvirkning, tidsfrister og tidsramme, aktuelle tema og problemstillinger, behovet for utredninger og eventuelt ulike alternativ som skal vurderes i prosessen. Planprogrammet skal være ferdig og bli lagt frem for politisk behandling i løpet av senhøsten 2021.

Planprogrammet legges deretter ut på høring. Under høringsperioden kan en sende inn innspill til arbeidet med arealdelen. Når planprogrammet har vært ute på høring, går vi i gang med selve arbeidet med ny arealdel.  Vi har ambisjon om at arealdelen skal vedtas senest juni 2023.  

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan