Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Tilskuddet skal bidra til dekning av kostnader utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Prioriteringer

  1. Bedring av vannkvalitet i vann og vassdrag - tiltak for å forebygge avrenning/forurensing/erosjon til vassdrag.
  2.  Kulturlandskapstiltak og friluftsliv (istandsetting) - rydding og inngjerding av kulturbeiter, samt tilrettelegging for friluftslivet i kulturlandskapet 
  3. Restaurering av gamle gårdsmiljøer og bygninger (istandsetting av eksisterende verneverdige bygninger).
  4.  Biologisk mangfold - tiltak for istandsetting av utvalgte og trua naturtyper kulturlandskap, tilrettelegging for pollinatorer i jordbruket, fjerning av fremmede skadelige arter (jordbrukets kulturlandskap).
  5.  Istandsetting og synliggjøring av kulturminner og kulturmiljøer.
  6.  Øvrige tiltak - andre SMIL- tiltak som kan støttes i henhold til kommunens tiltaksstrategi for SMIL.

I tillegg kan det innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for tiltak som nevnt over. 

2022 - Tiltaksstrategi og retningslinjer for bruk av tilskuddsmidler i jordbruket i Holmestrand kommune 2022-2023 (PDF, 611 kB)

Hvem kan få SMIL-tilskudd?

Tilskudd kan innvilges til foretak med tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene for å søke om produksjonstilskudd. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak finansiert av SMIL-midler.

Hvis du skal søke, må du oppfylle vilkår i forskrift om gjødslingsplanlegging. Det skal føres sprøytejournal over plantevernmidler som brukes. Du må også ha kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer. Du må også ha kart over andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.

Hvordan søker du?

Du må søke elektronisk via Altinn.

Søknadsskjema finner du her

Legg ved kart og evt. utdypende prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Kommunen avgjør søknaden. Statsforvalteren er klageinstans, men klagen sendes til kommunen.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende. Søknader som omhandler bedring av vannkvalitet i vann og vassdrag vil bli prioritert.

Utbetaling

Innvilget tilskudd utbetales etter anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet.

Til toppen