Reguleringsplan

Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel viser hvor vi skal bo, hvor vi skal ha friområder, næringsområder, lekeplasser, veier og hvordan andre behov skal løses innenfor kommunens grenser. Gjennom planlegging dannes grunnlag for levende lokalsamfunn og utvikling av kommunens arealer.

Planer under arbeid  Utarbeide reguleringsplan  Kartportalen  Slik kan du påvirke  

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) med tilhørende bestemmelser, regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6.

To reguleringsplaner: områderegulering og detaljeregulering

Det er to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. For flere eiendommer eller store områder der det er behov for å sikre et overordnet og helhetlig grep for teknisk og sosial infrastruktur, grøntstruktur og bebyggelsesformål, kan det utarbeides områderegulering som enten kommunen utarbeider eller utarbeider i samarbeid med en privat initiativtaker. Detaljregulering er vanligvis for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak, der det er behov for en detaljert plan.