Slik kan du påvirke i plansaker

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne.

Planprosessen

Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisa og på kommunens nettside. Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år.

Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet.

Følg planprosessen

Digital plandialog/Kartportalen gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen.

Du følge med på reguleringsplaner ved å gå inn på kartportalen. Her kan du søke opp og finne reguleringsplaner med tilhørende saksdokumenter. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt man planlegger å bygge.

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i lokalavisen, på nettsiden til kommunen og i brev til følgende berørte parter:

  • grunneiere/hjemmelshavere (som registrert i kartverkets grunnbok)
  • tilstøtende naboer
  • relevante myndigheter
  • organisasjoner/lag

De viktigste opplysningene er planens avgrensing og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varselet og skal være minimum 4 uker.

Offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplaner blir behandlet av Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) som vedtar å sende forslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Berørte parter får tilsendt brev med henvisning til kommunens hjemmeside for alle relevante dokumenter. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen og på nett. Høringsfristen er minimum seks uker.

Vedtak av reguleringsplan og klage

Det er Kommunestyret som til slutt endelig vedtar reguleringsplanen. Alle berørte parter får vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter at vedtaket er offentliggjort.

Ferdig vedtatt plan kunngjøres i tillegg i lokalavis og på kommunens nettsider.