Trafikkhavn

Holmestrand havneterminal består av en liggekai, ro-ro kai og fergekai på Hakan. Det meste av trafikken gjelder lossing av aluminium ved Hakan.  Fergekaien blir benyttet til godskjøring til Noah på Langøya for deponering av avfall.

Holmestrand havneterminal er en ubetjent havn som administreres av Holmestrand kommune.

Holmestrand havn har ikke innkreving av anløpsavgift. Havnen tar kun betalt med vederlag og gebyrer. Holmestrand havn inngår avtaler med et selskap for bruk av havnefasiliteter. Dette selskapet er ansvarlig for å innkreve alle vederlag og gebyrer som gjelder den aktuelle avtalen. 

Priser Holmestrand havn

Priser Holmestrand havn
Gebyr Sats 2023 Merknad
Kaivederlag 27 kr Priser pr. meter pr. døgn
Passasjervederlag 3 kr Priser pr. passasjer
Leie av areal på Havnevesenets område på Hakan 50 kr Priser pr. m2 pr. mnd.
Varevederlag
Ferjegods: Lastebiler, tankbiler, tilhengere 100 kr Priser pr. kjøretøy
Korn 11,20 kr Priser pr. tonn
Fast mineralsk brensel: Kull, koks, sinders, ved 11,20 kr Priser pr. tonn
Kjemiske produkter 8,70 kr Priser pr. tonn
Ikke-jernholdige mineraler og avfall 11,20 kr Priser pr. tonn
Stål, aluminium og andre metaller 11,20 kr Priser pr. tonn
Murstein, kalkstein, skifer, klorkalsium (veisalt), gips 11,20 kr Priser pr. tonn
Jord, sand, stein, singel, pukkstein, asfalt 11,20 kr Priser pr. tonn
Container, brakker etc. 185 kr Priser pr. stk
Lagringsvederlag
Lagringsvederlag på åpent areal 5 kr Priser pr. m2 pr. døgn
Lagringsvederlag ved ukjent areal 5 kr Priser pr. tonn pr. døgn
Gebyr for hensetting av vogner
Vederlag vognenhet 56 kr Priser pr. stk pr. døgn
Vederlag trailer 112 kr Priser pr. stk. pr. døgn
Takster for levering av vann
Vannlevering 26 kr Priser pr. tonn/m3. Minstesats kr 378 inntil 15 tonn/m3
Kontrollgebyr
Biler og materiell 620 kr Gebyr pr. døgn
Tomcontainere 370 kr Gebyr pr. TEU pr. døgn
Tilhengere og vogntog 620 kr Gebyr pr. enhet pr. døgn

Prisene er eksklusiv merverdiavgift.

Istjenesten 

Til dekning av kostnadene med isbryting ilegges alle fartøyer som trafikkerer havnen i tidsrommet 1. desember og 31. mars et isvederlag tilsvarende 10 prosent. av totale øvrige påløpte vederlag. 

Rabatter, spesielle forhold og særskilte avtaler 

Skip i fast rute innvilges inntil 30 prosent rabatt på oppgitte priser. Havneadministrasjonen godkjenner ruteplan som grunnlag for å innrømme rabatt. Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller, gitt forretningsmessige forhold og hensyn, samferdselsmessige hensyn eller andre spesiell forhold innvilge ordninger for rabatterte priser for bruk av kaier, fergeleier og havneinnretninger