Klage på parkeringsbot

Klage på parkeringsbot

Har du fått parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon, men mener at du ikke burde fått det? Da kan du søke om å få gebyret/sanksjonen ettergitt. Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Betalingsfrist

Parkeringsgebyr: Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato, selv om det påklages, jf. Forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5. Dersom parkeringsgebyret ikke blir betalt innen fristen, forhøyes det med 50 %. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Klagefrist

Søknad om ettergivelse skal være skriftlig og fristen er 3 uker fra ileggelsesdato for alle typer gebyr/sanksjoner.

Slik klager du

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen/boten). Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor:

  • Ilagt parkeringsgebyr av Holmestrand kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det).
  • Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Hva skal følge med klagen

All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen. NB! Gebyr/sanksjonsnummer må være med.

Saksbehandlingstid

Opptil 3 uker. Dette er hjemlet i Vegtrafikklovens § 31 A.

Du må ha en god grunn

Det forutsettes at søkeren har en god grunn for å ha parkert i strid med vegtrafikklovens bestemmelser, eller av en annen grunn mener at gebyret/sanksjonen er feil ilagt.

For å klage på parkeringsgebyr eller bot kan du bruke vårt digitale skjema. 

Jeg vil klage på en bot

All dokumentasjon på de faktiske forhold legges ved, for eksempel legeerklæring, fakturakopi eller ordreseddel for varelevering, kopi av billett og parkeringsbevis.

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Til toppen