Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Parkeringsregler

Parkeringsregler

Fra 01.01.2017 er det en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det ble innført ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det ble gjort noen justeringer i forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører:

Førers plikter

  1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).
  2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). Det samme gjelder dersom det er stilt krav om billett fra automat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper (§24, 3.ledd).
  3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.
  4. På områder med tidsbegrenset p-tid og krav om bruk av parkeringsskive skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert, eller på tidspunktet når reguleringstiden igjen starter dersom motorvognen parkeres utenfor regulert tid (§ 24, 2.ledd).

Forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse parkerer gratis på dette området. P-tillatelse for forflytningshemmede må plasseres som nevnt i pkt. 2.

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr (bot) på kroner 900,-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon (bot) på kroner 300,-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon (bot) på kroner 600,-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon (bot) på kroner 900,-. I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

 

Elbil/hydrogendreven bil

Fra 01.01.2017 ble det innført betalingsplikt for el- og hydrogendrevne biler på kommunale avgiftsplasser i Holmestrand.

Departemenet har åpnet for at den enkelte kommune kan frita el-/hydrogenbilistene, men det er ikke gjort noe vedtak på dette i Holmestrand kommune. Dersom det er betalingsfritak skal det stå på skiltene.

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle. Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.

Til toppen