Veivedlikehold

Informasjon om veivedlikehold og brøyting av vei.

Kommunale veier

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Kjøreveiene er hovedsakelig asfaltveier i boligfelt og noen grusveier i spredt bebyggelse.

Kommunen fatter vedtak i saker som handler om kommunale veier. Vedtakene kan dreie seg om privat inn- og utkjørsel til kommunal vei, avstand fra bolig til senterlinje vei, snøopplag og annet.

Riks- og fylkesveier

Riksveier (statens veier) og fylkesveier (fylkeskommunens veier) drives av Statens vegvesen. Vegvesenet er veimyndighet for disse veiene.

Private veier

Når privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett, å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. Dette er regulert i veglovens kapittel syv. Loven har også bestemmelser om hvordan kostnader bør fordeles.

Sommervedlikehold

Grusveier

Grusveiene som kommunen vedlikeholder blir vedlikeholdt ved behov eller etter vurdering av fagpersonene i seksjonen. Veiene blir også vurdert dersom det blir gitt tilbakemelding fra brukerne. Grøfterens og vedlikehold av stikkledninger ved behov.

Asfaltdekke

Ved hull i veibanen foretas det nødreparasjoner kontinuerlig. Dersom skaden er alvorlig skal den utbedres så snart som mulig. Det brukes ulike asfaltprodukter til formålet. Det benyttes entreprenør til flatelapping og større lappearbeider. Arbeidet bestilles av fagpersonene på seksjonen. 

Vintervedlikehold

Vinterdriften av de kommunale veiene omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø / issåle, samt strøing. Brøyting og strøing av kommunale veier og arealer utføres både av private entreprenører og kommunens egne ansatte.

Alle mannskaper har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret slik at arbeidet kan bli gjennomført til rett tid og til vedtatt standard.

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø og issåle inn i innkjørsler og langs eiendommen som ligger inntil veien. Beboerne må derfor selv rydde egne innkjørsler.

Vakttelefon ved brøyting

Holmestrand og Hof: mobil: 911 57 583 Brøytetelefonen i Holmestrand er ikke betjent mens brøyting pågår pga. sikkerhet. Send evt. SMS for viktige beskjeder.
Sande: Ring mobil: 905 36 862 (ikke sms)
For riks- og fylkesveier: ring vegtrafikksentralen: 175. Henvendelser om riks- og fylkesveier kan rettes til Statens vegvesen