Reglement for kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret 30.10.2019 sak 27/19 

Kommunestyret - valg og sammensetning

Kommunestyret er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-4.

Kommunestyrets medlemmer velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere, etter regler fastsatt i valgloven.

Kommunestyret skal ha 35 medlemmer med varamedlemmer. Antall varamedlemmer for hvert parti/gruppe skal være tre flere enn de faste medlemmene fra hvert parti/gruppe, jf. valgloven § 11-12 (3).

Ordfører er møteleder i kommunestyret.

Kommunestyret - ansvar og myndighet

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov eller delegering jf. Kommuneloven § 5-3.

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.

Kommunestyret har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13.

Kommunestyret kan omgjøre vedtak truffet av andre folkevalgte organer, kommunedirektør/rådmann eller andre med delegert myndighet, i samme utstrekning som disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Saksbehandling

Formannskapet og hovedutvalgene innstiller i saker til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde.

Kommunelovens kapittel 11, og politisk reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for kommunestyrets virksomhet.

Kommunedirektør/rådmann sørger for sekretariatsbistand til kommunestyret.

Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 30.oktober 2019.
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.