Personvernerklæring for Holmestrandsskolen

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Holmestrandsskolen behandler personopplysninger om elever og foresatte.

Det er kommunedirektøren som er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for de forskjellige behandlingene er delegert til rektorene og systemeierne i Holmestrandsskolen. Det daglige ansvaret for informasjonssikkerhet på overordnet nivå i kommunen er delegert til kommunens informasjonssikkerhetsansvarlig.

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å utføre lovpålagte oppgaver, herunder:

  • Å ivareta opplæring
  • Å tilrettelegge for tilpasset opplæring
  • Å vurdere elevarbeid
  • Å rapportere på resultater, orden, oppførsel og fravær
  • Å kommunisere med elever og foresatte

Rettslig grunnlag

Behandlingen av personopplysninger i Holmestrandsskolen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet. Kommunen har lovhjemmel til registrering og behandling av nødvendige opplysninger.

  • LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
  • LOV-2018-06-15-38 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
  • LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova)
  • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
  • LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Der vi ikke har lovhjemmel vil vi innhente samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles

Holmestrandsskolen behandler opplysninger om navn, personnummer, adresse, skole- og klassetilhørighet, karakterer, fravær o.l. Vi behandler også navn, adresse og personnummer på foresatte. Dessuten lagres det for eksempel opplysninger om elevers skolearbeid og lærernes vurderinger av dette.

Hvor kommer personopplysningene fra?

Personopplysningene kommer i hovedsak fra tre kilder: Importert data, fra elevers og foresattes egen aktivitet og fra lærerens registreringer.

Tredjepart

Skolen kan i noen tilfeller ha rett og plikt til å samarbeide med andre og utveksle personopplysninger, for eksempel til politiet eller barnevernet.

Rettigheter

Alle krav om retting, sletting og begrensning rettes til Holmestrand kommune.

Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i hva som er lagret om deg som foresatt og dine barn som elever.

Retting
Du har rett til å be om retting av personopplysninger som er feil.

Sletting
Alle elevmapper lagres i kommunens arkivsystem etter at eleven går ut av Holmestrandsskolen. Du har rett til å be om sletting av personopplysninger, med mindre disse er viktige for senere behandlinger. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker sletting, og eventuelt hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om kravet ditt er i tråd med loven.

Begrensing
Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset. Dette betyr i hovedsak at mulighetene for å bruke personopplysningene blir begrenset, men de blir likevel lagret i våre systemer. Hvis du krever begrensning av behandling av dine personopplysninger, vil behandlingen bli stoppet fram til vi har fått vurdert om kravet ditt er berettiget.

Informasjonssikkerhet

Holmestrand kommune gjennomfører regelmessige risikovurderinger for å sikre personopplysninger. I tillegg har vi sikkerhetsrutiner, slik som tilgangskontroller og innstillinger, for å forhindre at andre enn de som har tjenstlig behov har tilgang til personopplysninger. Ansatte har taushetsplikt og kommunen har rutiner for å slette personopplysninger når vi ikke lenger har lovhjemmel til å behandle disse. Holmestrand kommune har databehandleravtaler med leverandørene av alle systemene vi bruker for å behandle personopplysninger.