Skolemiljø: arbeid med trivsel og læringsmiljøet

Skolene i Holmestrand arbeider kontinuerlig for å opprettholde og styrke læringsmiljøet. Dette gjøres blant annet gjennom ulike program for sosial ferdighetstrening og andre tiltak i skolemiljøet. I september 2022 vedtok kommunestyret "Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø". 

SMART-oppvekst, MOT-prosjektet for ungdomstrinnet og «Det er mitt valg» er blant programmene som benyttes.

"Trygghet, mestring og læring for alle", strategiplan for barnehager og skoler i Holmestrand kommune 2020-2025 ble vedtatt våren 2020.

Vi har skoler som har fullført Utdanningsdirektoratets fireårige program for bedre læringsmiljø.

Elevbaserte tiltak i skolemiljøene

Fadderordninger, trivselsledere og liknende, er elevbaserte tiltak i skolemiljøene. I tillegg gjennomføres det en rekke trivselsfremmende og miljøskapende tiltak i løpet av skoleåret.

Det finnes trivselsplan ved hver skole, og ny, felles, overordnet plan mot mobbing og krenkende atferd.

Hvert år gjennomføres det sosiometriske undersøkelser på de fleste klassetrinnene. Her avdekker man i detalj relasjoner og relasjonelle utfordringer slik at skolen kan gjøre justeringer og sette inn nødvendige tiltak.

Elevundersøkelsen

Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse gjennomføres i november/desember for klassetrinnene 5 – 10. Resultatene, på kommunenivå, offentliggjøres på Skoleporten og formidles blant annet i den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen for læringsløpet. Skoleeier og skolene har tilgang til alle lokale data. Med utgangspunkt i disse skal skolene arbeide systematisk for å videreutvikle læringsmiljøet.

Sammen med andre data, gjennomgås elevtrivsel og læringsmiljø i skoleeiers årlige styringsdialog med hver enkelt skole. Det er ett av tiltakene for å få innsikt i- og sikre skolens oppfølging.

Nulltoleranse for mobbing

§9 A 3 - 5 i Opplæringsloven hjemler nulltoleranse mot mobbing og systematisk arbeid for å sikre et trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø. Paragrafen beskriver også detaljert aktivitetsplikt. Denne finner vi igjen i lokal handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Det samme gjelder skjerpet aktivitetsplikt dersom en voksen mobber eller trakasserer en elev.

Der foresatte ikke opplever at skolen i tilstrekkelig grad har fulgt opp «mobbesaker», eller ikke opplever at det skjer en ønsket utvikling, kan disse henvende seg direkte til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Denne vil igjen følge opp overfor skoleeier og skole.

Fylkeskommunen har et eget mobbombud

Mobbeombudet kan hjelpe med:

  • Støtte og veiledning til barn, elever og foreldre i saker der barnet/eleven opplever utfordringer i sitt miljø i barnehagen eller skolen.
  • Påse at barnets stemme høres og at barnets beste ligger til grunn for tiltak og håndtering av saker gjennom å videreformidle til skoler og barnehager på vegne av barn, elever og deres foreldre.
  • Være en støttespiller for skoler og barnehager i enkeltsaker og være en samarbeidspartner i utvikling av system og praksis.
  • Bidra til dialog og godt tverrfaglig samarbeid i oppfølging av enkeltsaker.
  • Mobbeombudet skal også ha en rolle i forebyggende arbeid gjennom informasjonsspredning til barn, elever, foreldre, skoler og barnehager.

Les mer om mobbeombudet