Kunngjøringer

Kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale for Solbergjordet mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS.  Avtalen med vedlegg, og kommunestyrets vedtak om godkjenning av framforhandlet avtale, finner du her.

Profil i bruk på tøy

Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester og Helse og Velferd , skal etablere rammeavtale for kjøp av arbeidstøy.

Hummer holdes i hånden

 

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

 

Jente drikker av vannglass

Eikeren vannverk IKS har igangsatt en farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren. Kartleggingen gjelder for nedslagsfeltet til Eikeren herunder områdene oppstrøms Eikeren i tidligere Hof kommune. Resultatene fra farekartleggingen legges til grunn for anbefalinger og prioriteringer av tiltak som presenteres i 2021. De største påvirkningskildene tyder på å være knyttet til avløp fra enten spredt bebyggelse eller kommunalt avløpssystem og landbruk.

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Holmestrand kommune kunngjør nå rammeavtaler på elektrikertjenester, tømrer – og snekkertjenester samt maskinentreprenør på VA – området.

 

Til toppen