Kunngjøringer

Kunngjøringer

På grunn av en uønsket driftshendelse fikk vi denne uken et uønsket utslipp av avløp i Fossdalen til Fossbekken.

Informasjon om regelverk som gjelder for å etablere og vedlikeholde kunstige sandstrender.

 I forbindelse med byggingen av de nye sentrumsskolene i Sande, vil det gjennom høsten forekomme tre dager hvor det vil være arbeid som foregår utover normal arbeidstid.

Den nye sentrumsskolen i Sande, Klokkerjordet skole - skal erstatte eksisterende Haga barneskole og Sande ungdomsskole. Høsten 2023 inntar ca 800 elever og ca 110 ansatte det nye bygget. Bygningene vil også huse kulturskolen og idrettslag etter skoletid. Uteområdet vil være variert, og lagt til rette for lek.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale for Meny-tomta i Sande mellom Holmestrand kommune og SMH Klokkerjordet AS.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale for Solbergjordet mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS.  Avtalen med vedlegg, og kommunestyrets vedtak om godkjenning av framforhandlet avtale, finner du her.

Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester og Helse og Velferd , skal etablere rammeavtale for kjøp av arbeidstøy.

 

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

 

Eikeren vannverk IKS har igangsatt en farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren. Kartleggingen gjelder for nedslagsfeltet til Eikeren herunder områdene oppstrøms Eikeren i tidligere Hof kommune. Resultatene fra farekartleggingen legges til grunn for anbefalinger og prioriteringer av tiltak som presenteres i 2021. De største påvirkningskildene tyder på å være knyttet til avløp fra enten spredt bebyggelse eller kommunalt avløpssystem og landbruk.

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Til toppen