Fiskeforbud for å beskytte sårbare bestander

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

I gyteperioden fra 1. januar til 30. april, er det fiskeforbud mot alle fiskeslag i 14 definerte gytefelt på Skagerakkysten og i Oslofjorden. Forbudet gjelder ikke for fiske etter anadrome fiskeslag som laks og sjøørret, og heller ikke for undervannsjakt etter andre fiskeslag enn torsk og dykking etter skjell.

Forbudt å fiske torsk

Det er forbudt å fiske torsk i Oslofjorden i Holmestrand. Forbudet gjelder hele året. Fisker du i dette området og får en torsk skal du løse den forsiktig fra redskapen og sette den forsiktig ut i sjøen igjen. Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn. Fangst av levedyktig torsk, skal settes skånsomt tilbake til sjøen.

Denne regelen kommer i tillegg til det eksisterende forbudet mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter, som gjelder i hele Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

Nyttige lenker

Kart over de aktuelle områdene og mer informasjon om kysttorskvernet i sør

Fiskeridirektoratets sider om fritidsfiske