Pris og redusert betaling

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak

Pris for barnehageplass fra 01. januar 2023

Pris for barnehageplass fra 01. januar 2023
Størrelse på plass Pris, plass per måned Pris, kost per måned
Full plass 3 000 kr 345 kr
80% plass 2 700 kr 276 kr
70% plass 2 400 kr 242 kr
60% plass 2 100 kr 207 kr
50% plass 1 800 kr 173 kr
40% plass 1 500 kr 138 kr

For de private barnehagene gjelder egne priser. 

Pris for barnehageplass fra 01. august 2024

Pris for barnehageplass fra 01. august 2024
Størrelse på plass Pris, plass per måned Pris, kost per måned
Full plass 2 000 kr 360 kr
80% plass 1 800 kr 288 kr
70% plass 1 600 kr 252 kr
60% plass 1 400 kr 216 kr
50% plass 1 200 kr 180 kr
40% plass 1 000 kr 144 kr

For de private barnehagene gjelder egne priser. 

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % for barn nummer to. 
For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. 
Barn defineres som søsken når de bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) og har felles mor og/eller far. 

Søskenmoderasjon gjelder også når søsken har plass i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. En trenger ikke søke om søskenmoderasjon, reduksjonen blir automatisk lagt inn når man legger inn søknad om barnehageplass.
Foresatte som har barn i barnehager med forskjellige eiere, må gi melding om dette på e-post til:
postmottak@holmestrand.kommune.no 
Søskenmoderasjon gjelder kun dersom søsken går i barnehager i samme kommune.

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert betaling i barnehage for familier med lav inntekt. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass. 

Hvis din families årlige inntekt er lavere enn 366 667 kroner, kan du få barnehageplass til redusert pris. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget og endrer seg årlig.

Søknadsfristen er 1. juni for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende, og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn.  

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage pr uke. Inntektsgrensen er fra og med 01. august 2024 satt til 642 700 kr.

Ordningene er søknadsbaserte, og det må søkes på nytt for hvert barnehageår. 

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene. 

Slik søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: 

For deg med barnehageplass i Holmestrand kommune

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

For deg som er bosatt i Holmestrand kommune, men der barnet ditt har barnehageplass i en annen kommune

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

Dokumentasjon på inntekt 

Holmestrand kommune har tilgang til å søke opp husholdningens inntekt i skatteregisteret, samboer må registreres som medsøker.

Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. 

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra siste skattemelding 

Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, må man sende annen dokumentasjon på inntekt. 
Dersom man har vesentlig endret inntekt fra siste skattemelding, må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt. 

Følgende dokumentasjon kan sendes inn: 
 

Dokumentasjon på inntekt