Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Pris for barnehageplass

Pris for barnehageplass fra 01.08.2022
Størrelse på plass Pris, plass per måned Pris, kost per måned
Full plass 3050 kr 330 kr
80% plass 2745 kr 264 kr
70% plass 2440 kr 230 kr
60% plass 2135 kr 198 kr
50% plass 1830 kr 165 kr
40% plass 1525 kr 132 kr

For de private barnehagene gjelder egne priser. 

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Du betaler 70% for barn nr. 2 
Du betaler 50% for øvrige barn 

Søskenmoderasjon gjelder også når søsken har plass i forskjellige barnehager.  

Foresatte som har barn i flere barnehager, må gi melding om dette på e-post til:
postmottak@holmestrand.kommune.no 

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 

En trenger ikke søke om søskenmoderasjon, reduksjonen blir automatisk lagt inn når man legger inn søknad om barnehageplass.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Søknadsfristen er 1. juni for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende, og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn.  

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert betaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 559.167 betaler maks 6 prosent av inntekten for en barnehageplass. 

Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4, og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage pr uke. Inntektsgrensen er fra og med 01.08.2022 satt til kr 598.825. 

Ordningene er søknadsbaserte, og det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Foresatte som har inntekt under inntektsgrensen, sender søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på eget skjema. 

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene. 

Slik søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: 

For deg med barnehageplass i Holmestrand kommune

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

For deg som er bosatt i Holmestrand kommune, men der barnet ditt har barnehageplass i en annen kommune

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

Dokumentasjon på inntekt 

  • Skattemeldingen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. (Dette skjer automatisk da vi har direkte integrasjon mot Skatteetaten.) 

  • Det skal leveres skattemelding for alle i husholdningen, herunder foreldre som bor sammen/foresatte/samboere. 

  • Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. 

  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding, skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen i tillegg til skattemeldingen. 

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra siste skattemelding 

Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, må man sende annen dokumentasjon på inntekt. 
Dersom man har vesentlig endret inntekt fra siste skattemelding, må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt i tillegg til skattemelding. 

Følgende dokumentasjon kan sendes inn: 
 

 

Til toppen