Krav til dispensasjonssøknad - Bygging nær offentlig vann- og avløpsanlegg

Holmestrand kommunes Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser kapittel 3.4. 

Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Det samme gjelder øvrige søknadspliktige tiltak og øvrige tiltak som kan vanskeliggjøre drift og vedlikehold eller utskiftning av slike ledninger. Slik bebyggelse og slike tiltak skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 4 meter beregnet fra ytterkant ledning/anlegg. 

Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad hvis utbyggeren sikrer drift og vedlikehold av offentlige ledninger med anlegg av varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom tiltakshaver/abonnent forestår omlegging av hovedledningene etter servituttlovens regler. 


Utdypende krav til søknad: 

  • Beskrivelse av tiltaket 
  • Detaljerte tegninger av tiltaket 
  • Ledningskart over eiendommen 
  • Krav til tinglyst avtale vedrørende tillatelse til drift og vedlikehold av kommunalt ledningsnett
  • Dersom det søkes om å overbygge kommunalt ledningsnett med bygg/ anlegg må utbygger sikre drift og vedlikehold av offentlige ledninger med anlegg av varerør, kulvert eller tilsvarende, eller omlegging av hovedledning.