Vannmåler

Har du vannmåler tilknyttet din eiendom, betaler du for ditt faktiske forbruk av vann.

Fordeler og ulemper med vannmåler

Den økonomiske fordelen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og boligstørrelse. Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i stort hus.

Selve vannmåleren bekostes av kommunen. Installasjon av vannmåler bekostes av abonnenten.

Når du har vannmåler er det viktig å passe på at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må betales for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Hvem må ha vannmåler?

Alle nye tilknytninger av eiendom skal ha vannmåler, og betale etter målt forbruk.  

Det er pålegg om vannmåler til alle næringseiendommer og bygg for offentlig formål, vannmåler må installeres dersom det ikke er gjort.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vannmåler fravikes dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter. Dersom det ikke er mulig å installere vannmåler kan kommunen fastsette et anslått forbruk.

Alle eiendommer som i dag blir fakturert etter areal har mulighet til å installere vannmåler, og få forbruket fakturert etter målt forbruk.

Hvordan få installert vannmåler?

  1. Huseier kontakter et rørleggerfirma for installasjon av vannmåler.
  2. Rørlegger henter vannmåler hos kommunen og installerer den hos huseier.

Skal du hente vannmåler hos kommunen?

For å få utlevert vannmåler fra kommunen, må en rørlegger fylle ut rekvisisjon for vannmåler og hente den hos kommunen. Hvis det ikke er rørlegger som skal hente vannmåleren så husk å fylle ut navn på den som skal hente. Vannmåler skal installeres og etter de tekniske beskrivelsene. 

  • Digital rekvisisjon for vannmålere fylles ut
    (Må du benytte pdf-format - se under.)
  • Alle rekvisisjoner som er bekreftet mottatt av kommunen innen onsdager kl. 12, kan hentes torsdager i tidsrommet kl. 9-15.
  • Vannmålere som ikke blir hentet, kan hentes torsdag uken etter i samme tidsrom.
  • Hentested er ved administrasjonsbygget i Sande, i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande. Ikke ved hovedinngangen, men den andre inngangen på enden av bygget. 
  • Skjema for Installasjon/demontering av vannmåler fylles ut. 

Om en vannmåler skal fjernes gjøres dette av rørlegger, og skjema for installasjon/demontering fylles ut. Vannmåleren leveres tilbake til kommunen.

Manuelle skjemaer for vannmålere

Fylles ut av rørlegger. Pdf-skjemaene må signeres. Fyll ut type måler og antall som ønskes utlevert. Pdf-versjoner sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no 

Vannmålere
Tittel Publisert Type
Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - utskrift

Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - utskrift pdf

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema _rekvirering av vannmålere HK.pdf til utfylling_revidert_10.01.2020..pdf
Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - utskrift

Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - utskrift pdf

07.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vannmålerskjema_Holmestrand kommune_2021_pdf til utfylling_revidert_06.01.2021.pdf

Kontaktpersoner ved spørsmål om vannmålere

Kontaktpersoner ved spørsmål om vannmålere
Navn Telefon
Trine Hubak 409 10 303
Tone Støland Henrichsen 948 36 089
Tone Fjelnseth 977 32 845
Sentralbord 33 05 95 00

Kontroll av måler

Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje. Ved mistanke om lekkasjer, ta kontakt med rørlegger.

Har du mistanke om at det målte forbruket er større enn det som faktisk brukes, kan dette enkelt kontrolleres. Kontrollen består av to deler; lekkasjekontroll og målertest.

Kontroller og pass på at kraner ikke står og drypper og at toalettsisterner ikke står og renner. Det kan gi unødvendig høyt vannforbruk og dermed høyere faktura.

Les av vannmåler hvert år

Vannmåleren leses av hvert år av abonnenten innen 31. desember, og melder dette til kommunen på en av tre mulige måter:

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr. Leser ikke abonnenten av, så kan kommunen stipulere forbruket.