Velferdsteknologi

Det er stor bredde i begrepet velferdsteknologi. Dette dekker alt fra enkle produkter som en bruker selv kan skaffe, f.eks. produkter og løsninger for smarthusteknologi - til avanserte tekniske hjelpemidler som kommuniserer med omverden.

Velferdsteknologi er teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene, og bidra til forbedret tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudene i kommunen.

Hvorfor velferdsteknologi?

Kommunen har de senere årene fått ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende brukergrupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi skal bidra til at brukere av teknologien opplever selvstendighet, trygghet og mestring av ulike aktiviteter, og at kommunen er bedre rustet til å møte fremtidens omsorgsbehov.

Velferdsteknologi gjør det mulig å tilby nye eller endrede helse- og omsorgstjenester. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og personell.

Innføring og bruk av velferdsteknologi skal ikke gå på bekostning av brukerens behov for, eller opplevelse av omsorg. «De varme hendene» skal ikke erstattes.

Kommunen har innført velferdsteknologi på flere områder, og vi er i gang med/planlegger flere spennende prosjekter.

Hva kan du skaffe selv?

På lenkene under, så kan du få tips til løsninger og tekniske hjelpemidler som enkelt kan skaffes selv eller som ergo- og fysioterapitjenesten kan være behjelpelig med å søke om via NAV Hjelpemiddelsentral.