Arealdelen klar til politisk behandling

Hva skal arealene i vår kommune brukes til i fremtiden? Nå er forslag til arealplan ferdig, og skal politisk behandles før den legges ut på høring.

Kommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal Holmestrand kommune

- I kommuneplanen legges det opp til en svært offensiv utviklingsstrategi for både boligbygging, sentrumsutvikling og næringsutvikling. Dette er i tråd med kommunens ambisjoner om å være en vekstkommune, sier Håkon Randal, kommuneplanlegger i Holmestrand kommune.

Kommuneplanens arealdel 2023-2035 med tilhørende kart og dokumenter blir politisk behandlet 24. mai, før planen legges ut på høring.

Balanse mellom utvikling og vern

Det er innarbeidet et betydelig overskudd, spesielt på boligarealer i forhold til forventet boligbehov frem til 2035, og trolig også etter 2035. Det blir i planen gitt utviklingsmuligheter for de fleste lokalområder i kommunen med mulighet for både vedlikehold og vekst av befolkningsgrunnlaget, også utenfor fastsatte hovedsentre.

Dette medfører et økt press på naturmangfold, nedbygging av natur, stort transportbehov og økte klimagassutslipp samt et økende press på kapasitet og bæreevne på eksisterende teknisk og sosial infrastruktur.

Samlet sett gir den helhetlige konsekvensutredningen, av forslag til arealformålsendringer som foreslås, noe overvekt av negative konsekvenser i forhold til dagens situasjon. Det er ingen av de vurderte temaene som er svært negativt berørt. I det videre arbeidet med utvikling av de nye utbyggingsområdene stilles det krav til utarbeiding av reguleringsplan. I videre reguleringsplanarbeid er det derfor viktig å følge opp med tiltak, avklaringer og løsninger som reduserer eventuelt negativt fotavtrykk i det enkelte utbyggingsprosjekt.

For temaene landbruksinteresser, mineralressurser og kulturminnevern vurderes den utearbeidene kommuneplanen til å samlet sett utgjøre en positiv konsekvens.

Om kommuneplanarbeidet

Holmestrand kommune reviderer kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, i inneværende periode. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret i 2022.

Dette er arealplanen

Det har i perioden mars 2020 til mai 2023 blitt arbeidet frem et forslag til ny arealdel for Holmestrand kommune. Les mer om prosessen her

Planbeskrivelsen beskriver hovedtrekk i planen og går gjennom viktige føringer for arbeidet. Planbeskrivelsen gir en kortfattet beskrivelse av forslag til endring i arealbruk innenfor ulike kategorier av arealformål, som bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, landbruks,- natur- og friluftsformål, grønnstruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag og hensynsoner.

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel består av:

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Bestemmelser med retningslinjer
 • Konsekvensutredning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse

Til kommuneplanforslaget følger det også:

 • Planprogram
 • Delutredning om endringsforslag til arealbruk rundt drikkevannskilden Eikeren Bergsvann
 • Delutredning om endringsforslag til arealbruk generelt i kommunen, med særskilt fokus på jordvern
 • Rapport og behovsavklaring knyttet til areal for gravplasser i Holmestrand kommune
 • Byarealstrategi for Holmestrand sentrum
 • Oppsummering og grovsiling av innkomne innspill og merknader

Se sakspapirene her 

Behandles politisk 24. mai

Formannskapet/kommuneplanutvalget skal ta stilling til om planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende høringsuttalelse og fremme merknad er foreslått til 31. juli. Deretter blir det lagt opp til en førstegangsbehandling av kommunestyret høsten 2023.

Møtet starter klokka 9, og kan følges direkte på kommuneTV.

 

Dette er kommuneplanens samfunnsdel  (PDF, 8 MB)