Arealplanen: sørger for jordvern og renere drikkevann

Hva skal arealene i vår kommune brukes til i fremtiden? Tidligere er eksterne innspill til endringer i arealbruk vurdert, og nå har turen kommet til kommunens egne anbefalinger for å endre på arealformål, og ta stilling til hvilke arealer for utbygging som skal tas ut av kommuneplanens arealdel, altså tilbakeføres LNF (landbruk/natur/friluft)-formålet.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmåls 15: "Livet på land". - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med et av FNs bærekraftsmål Holmestrand kommune

Balanse mellom utvikling og bærekraft

- Samtidig som vi skal sørge for utvikling i Holmestrand kommune, ønsker vi at den skal være bærekraftig. Derfor må vi balansere utvikling og bærekraft i areaplanarbeidet, sier Håkon Randal, kommuneplanlegger i Holmestrand kommune.

- Når en lager ny kommuneplan, er det en rekke oppgaver som vi skal ta stilling til i løpet av prosessen. Det gjenstår flere viktige oppgaver. En av disse er å vurdere kommunevirksomhetens eget behov for arealer til utvikling og drift av tjenester innen de ulike programområdene. En annen viktig oppgave i planarbeidet, er å gå gjennom arealdisponeringen i gjeldende kommuneplan. Hensikten med en slik gjennomgang er å avklare om vi også skal ta utbyggingsarealer ut av arealdelen.

Anbefaler flere endringer i arealbruk

Kommunedirektøren har gjennomgått gjeldende kommuneplan og anbefalt en rekke forslag til endringer i arealbruk med særlig fokus på jordvern og drikkevannskilden Eikeren.

I tillegg har kommunedirektøren vurdert at det er behov for å avsette areal til drift og utvikling av kommunale tjenester og eiendommer. Alle forslagene har blitt gjennomgått med samme arbeidsmetode og føringer som var lagt til grunn for konsekvensutredningene som ble gjennomført tidligere i kommuneplanprosessen, med de eksterne innspillene.

Det er utarbeidet tre utredninger som ser på hvilke arealer kommunen selv trenger til videre utvikling, og som det anbefales endret formål på:

Disse innspillene behandles politisk i slutten av mars, og etter dette skal vedtatte innspill sammen med de eksterne innspillene som allerede er behandlet, danne grunnlaget for forslag til ny arealplan.

Politisk behandling 30. mars

I slutten av mars skal planutvalget i Holmestrand kommune ta stilling til arealinnspillene til kommunen selv, og foreta avklaringer angående arealer som allerede ligger inne i gjeldende kommuneplan. 

Les sakspapirene til behandlingen 30. mars

Hva er en arealplan?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2022.

Tidsplan for å lage ny kommuneplan

Les om arbeidet med ny kommuneplan