Kommunens anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien er en av kommunens overordnede strategier, og gjelder for alle virksomheter i Holmestrand kommune. 

Den enkelte virksomhet skal følge målsetningene i anskaffelsesstrategien og gjennomføre anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk og rammebetingelser, herunder kommunens etiske reglement.

Grunnlaget for felles tenkning og adferd

Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for en felles overordnet tenkning og atferd, slik at kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at kommunen når sine mål.

Utvikling av lokalt næringsliv

Anskaffelsesstrategien skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv. Dette er viktig utfra flere perspektiver; miljø, kortreiste varer og tjenester og samfunnsansvar.

Kommunens behov for anskaffelser legges ut på Mercell

Anskaffelser er mer omfattende enn innkjøp

Begrepene anskaffelser og innkjøp benyttes i noen grad om hverandre. Innkjøp er ofte relatert til daglige hendelser, anskaffelser er noe mer omfattende. Innkjøp er ofte knyttet til allerede inngåtte rammeavtaler, mens anskaffelser gjerne er større konkurranser, ofte knyttet til bygg og anlegg, men ikke kun avgrenset til dette.

Strategien skal legge noen føringer som på et overordnet nivå skal sørge for at det tas høyde for at flere forhold imøtekommes samtidig; juridiske rammer, økonomiske rammer, samfunnsansvar, miljøhensyn og utvikling av lokalt næringsliv, for å nevne noen.

Holmestrand kommunes anskaffelsesstrategi (PDF, 2 MB)