Digital strategi for Holmestrand, Færder og Tønsberg kommuner

Digitalisering handler om å forenkle, forbedre og effektivisere tjenester ved bruk av teknologi. Digital transformasjon handler om å tenke nytt om samfunnsoppdraget, og ha brukerfokus i alt vi gjør. Verken digitalisering eller digital transformasjon handler egentlig om teknologi, men om sammenhengen mellom mennesker, prosesser og teknologi.

Det stilles stadig større krav til kommunal sektor om å levere bedre og mer effektive tjenester. For å få til dette må kommunene transformere måten de jobber på, gjennom organisasjonsutvikling, endringsledelse og kompetanseheving. Digitalisering er et viktig verktøy i denne prosessen. Færder, Holmestrand og Tønsberg kommuner er samlet om et felles IKT-driftssamarbeid, Jarlsberg IKT. Kommunene skal og må jobbe sammen for å effektivt kunne identifisere og implementere nye måter å jobbe på, på tvers av kommunene og kommuneområdene. Felles digitaliseringsstrategi skal sikre sammenheng mellom det nasjonale og lokale digitaliseringsarbeidet og at eierkommunene jobber mot felles mål.

VISJON: Enklere hverdag for innbyggere, tjenestemottakere, ansatte, næringsliv og organisasjoner i kommunene. 

Bilde av tre tannhjul, med tittel Virkemidler vi bruker. I det ene tannhjulet står det Forelkle ved å legge til rette for selvbetjening, digital dialog, informasjonsflyt og automasjon av saksbehandling der det er mulig. I det andre tannhjulet står det Fornye ved å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss. I det tredje tannhjulet står det Forbedre ved effektivt å ta i bruk offentlige løsninger og utvikle tjenester som møter innbyggernes forventninger og behov. - Klikk for stort bildeVirkemidler til digital strategi

DETTE GJØR VI

Bærekraftige tjenester

 • Vi tilbyr tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov.
 • Vi har fokus på tilgjengelighet, brukervennlighet og selvbetjening.
 • Vi inkluderer alle i det digitale felleskapet.

Innovasjon og virksomhetsutvikling

 • Vi utvikler digital kompetanse og gode digitale arbeidsplasser.
 • Vi bygger kultur for endring, deling og læring.

Styring og prioritering

 • Vi har effektiv ressursbruk gjennom virksomhetsstyring og porteføljestyring.
 • Vi har en åpen, helthetlig og trygg digital forvaltning og virksomhetsarkitektur.
 • Vi ivaretar personvern og informasjonssikkerhet på alle områder.

Samarbeid

 • Vi deltar på arenaer og forumer som gir merverdi for kommunene.
 • Vi støtter oppunder og tar i bruk offentlige felleskomponenter der det er hensiktsmessig.
 • Vi samordner og standardiserer på tvers av kommunene.