Heltidserklæring

Dette er vår heltidserklæring.

Holmestrand kommune skal jobbe systematisk for å øke andelen heltidsstillinger i kommunen, fordi dette vil fremme kvalitet og bedre utnyttelse av personalressurser. Rett kompetanse, kontinuitet i tjenestene og styrket kapasitet er elementer som påvirker kvaliteten i tjenesten. 

Høy andel deltidsstillinger svekker ofte tjenestekvalitet og bidrar til mindre attraktive ansettelsesforhold. Kvalitet og heltid følger av flere innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel. Realisering av målene skjer ute på den enkelte avdeling eller virksomhet, hvor ansvaret for kvalitet og organisering ligger. 

Satsningen på heltid skal gjenspeiles i virksomhetsstyringen og bygge på verdiene i arbeidsgiverpolitikken; åpen, respektfull og samskapende. 

Medarbeidernes engasjement og tilslutning er nødvendig for at vi skal lykkes med heltidskultursatsningen. 
Ansatte, tillitsvalgte og verneombud er, sammen med leder, viktige nøkkelpersoner i endringen.

Dette oppnår vi hos oss i Holmestrand ved å:

 • involvere på alle nivåer i organisasjonen
 • vektlegge rett kompetanse, kontinuitet i tjenestene og styrket kapasitet i mål og satsningsområder på virksomhetsnivå
 • utforske alternative måter å organisere og planlegge arbeidet på, herunder lederrollen
 • jobbe med kompetanseutvikling og -mobilisering
 • ha lærende møtearenaer på arbeidsplassene
 • utvikle tjenestene gjennom evaluering og justering
 • øke kunnskapen om økonomisk effekt av tiltak

Dette skal kjennetegne oss i Holmestrand:

 • vi har kompetente ledere med kapasitet til å drive endringsarbeid
 • vi har medarbeidere som bidrar til å finne løsninger
 • vi ser arbeidet med heltidskultur i sammenheng med andre styrende dokumenter
 • vi er gode på å se alternative måter å løse behovene på, og ser løsninger på tvers av virksomheter
 • vi våger å prøve nye arbeidstidsordninger
 • vi er gode på å identifisere kostnadsdrivere

Mål i den nasjonale heltidserklæringen er:

 • sikre kvalitet i tjenestene
 • fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver
 • benytte kompetent arbeidskraftspotensiale
 • fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, noe som frigir tid til ledelse

Lars Joakim Tveit 
Kommunedirektør 
Signatur Lars Joakim Tveit

Elin Weggesrud 
Ordfører 
Signatur Elin Weggesrud

Erklæringen ble vedtatt før kommunevalget 2023.