Detaljreguleringsplan for fortau langs Dyegata - planID 20230001 - offentlig ettersyn

Hovedutvalget for samfunn, teknikk og miljø (STM) vedtok i møte 29.02.2024 (sak STM-018/24) å legge forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Dyegata, planID 20230001, ut til offentlig ettersyn.

Kart som viser planens ulike formål - Klikk for stort bildePlankart Holmestrand kommune

STM-018/24 vedtak:
1.    Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legger hovedutvalget forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Dyegata - planID 20230001 - ut til offentlig ettersyn.
2.    Planforslaget opphever/erstatter mindre del av områdeplan for Sande sentrum - planID 20140002.

Planforslaget legger til rette for bygging av løsning for gående og syklende i form av fortau langs Dyegata. Fortauet er en videreføring av fortau etablert langs Dyegata parallelt med jernbanen, og kobles mot Sande sentrum via eksisterende gangveg under jernbanen ved Bergbakken. Hensikten er å forbedre trafikksikkerheten langs Dyegata, trygge skoleveg, bidra til økt mobilitet og tilgjengelighet for beboerne i området og legge til rette for mer fysisk aktivitet blant barn og unge. Viktig målpunkt er Sande Idrettspark/Sande Sportsklubb/Vinn-banen. Negativ konsekvens av planforslaget er forbruk av dyrka mark.

Plandokumentene finner du på kommunens kartportal. Plandokumentene ligger til venstre for kartet under «Planinformasjon».

Uttalelse kan sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljreguleringsplan for fortau langs Dyegata – planID 20230001 - offentlig ettersyn». Det er også mulig å sende uttalelse via knapp i kartportalen.

Frist for uttalelse er 02.05.2024.