Kunngjøringer

Kunngjøringer
Bilde av en person i en skog

I 2022 skal det kartlegges naturtyper i deler av Holmestrand kommune. Kartleggingen skjer etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper i Norge (NiN- kartlegging). Statsforvalteren i Vestfold og Telemark leder kartlegging, som skjer etter oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Holmestrand kommune skal spyle det kommunale vannledningsnettet. Dette vil påvirke innbyggere som er kommunale abonnenter med vannforsyning fra Blindevann.

plakat Frivillighetens torg og generasjonslekene

Vi heier på frivilligheten og inviterer alle frivillige, lag og foreninger og alle innbyggere til Frivillighetens torg. Her kan foreninger vise frem det dere brenner for og rekruttere nye medlemmer. Meld på ditt lag eller forening!

Bilde av tre personer i skogen

For å kunne selge tømmer fra egen skog må man ha en oppdatert skogbruksplan, ressursoversikt eller miljøregistrering. Skogbruksplanen er ditt viktigste verktøy for å få oversikt over verdiene i skogen din. Dette blir din samlede oversikt over skog- og miljøinformasjon på din eiendom. I tillegg er det et verktøy for planlegging av  skogbruk.

   

 

Arkitektgruppen Drammen AS varsler på ny om oppstart av planarbeid. Det vises til tidligere varsel om oppstart i oktober 2018 og juni 2019 samt til kommunestyrets vedtak av 17. desember 2021.

Kart som viser planens ulike formål

Kommunestyret vedtok i møte 09.03.2022, i sak 035/22, detaljreguleringsplan for Hvittingfossveien 29 (PlanID 20200007).  

Langøya utenfor Holmestrand by

9. april 2022 vedtok Kommunestyret ny forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Holmestrand kommune, og endring i forskrift om ferdselsregler for friområdene og naturreservatet på Langøya.

Ca 60 møtte på informasjonsmøtet på Biorama, og ca 20 fulgte møtet direkte

Fylkeskommunen og kommunen inviterte næringsdrivende, naboer og interesserte til et åpent informasjonsmøte om ny sentrumsvei FV3240 gjennom Holmestrand by. Møtet ble holdt 23. mars, og opptaket kan du se her.

Holmestrand kommune skal utarbeide en ny kommunedelplan for klima, energi og miljø for perioden 2022-2030. Formannskapet behandlet forslaget til planprogram i møte 03.03.22 og det kunngjøres herved varsel om oppstart av arbeidet ny kommunedelplan for klima, energi og miljø med høring og offentlig ettersyn av tilhørende forslag til planprogram.

Kart som viser omriss av planområdet

Engskogen Eiendom AS gjenopptar arbeid med privat detaljreguleringsplan for Sandesenteret, med en utvidelse av området.  

Til toppen