Kunngjøringer

Kunngjøringer

Holmestrand kommune har utarbeidet forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.

Hummer holdes i hånden

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd varsles det at Holmestrand kommune starter opp forhandlinger med Trysilhus Areal AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Solbergjordet, planID 2016034.

Jente drikker av vannglass

Eikeren vannverk IKS har igangsatt en farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren. Kartleggingen gjelder for nedslagsfeltet til Eikeren herunder områdene oppstrøms Eikeren i tidligere Hof kommune. Resultatene fra farekartleggingen legges til grunn for anbefalinger og prioriteringer av tiltak som presenteres i 2021. De største påvirkningskildene tyder på å være knyttet til avløp fra enten spredt bebyggelse eller kommunalt avløpssystem og landbruk.

Tre barn kledd ut, og teksten "sammen" og "venner"

 Hva trenger du i fritiden din?

Arbeid for å få nytt vann- og avløpssystem

Holmestrand kommune skal sanere, separere og utskiftning av eksisterende vann- og avløpsanlegg i Holmestrand sentrum. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 legges planprogram for Bentsrud Syd ut til offentlig ettersyn.

5. september 2019 ble det varslet om oppstart reguleringsarbeid.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at KMS Arkitekter AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Felleskjøpet syd, gbnr. 4/9, 4/185, 4/195, 134/1, 142/1 og 129/93.

Utvalg for regulering, miljø og kommunalteknikk vedtok i møte 10.06.2020, sak nr. 043/20, endring i detaljreguleringsplan for Kleiverud skoleområde– planId 3013-11.

Avgrensning av planområdet

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Rambergveien 13. Planområdet er på ca. 5,0 daa, ligger i Holmestrand kommune, og omfatter eiendommene med gnr/bnr 80/8, og deler av veiarealet med gnr/bnr 130/1730 og 143/1. Planavgrensningen er vist på kartutsnittet.

Til toppen