Kunngjøringer

Kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale for Meny-tomta i Sande mellom Holmestrand kommune og SMH Klokkerjordet AS.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, har framforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune som myndighet og Holmestrand kommune som utbygger, for gjennomføring av områderegulering for Sande sentrum og ny områderegulering for Sande sentrum øst (planID 20180005), vedtatt av Holmestrand kommunestyre den 23.04.2021.

Kommunestyret i Holmestrand vedtok i møte 23.06.2021, sak nr. KS-095/21, områdereguleringsplan for Sande sentrum øst - PlanID 20180005 – sluttbehandling av ny skoletomt. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale for Solbergjordet mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS.  Avtalen med vedlegg, og kommunestyrets vedtak om godkjenning av framforhandlet avtale, finner du her.

Kart med tegning

Vi går i gang med å bygge veien forbi Haga barnehage og opparbeide ny bussholdeplass ved barnehagen. Derfor må vi i perioden 7. til 18. juni, ha en midlertidig løsning for skolebussene, og det må påregnes endel kø der bussene stopper. 

Planer

Kommunens planavdeling har for tiden redusert kapasitet 

Bedre trafikksikkerhet på Rove

For å bedre trafikksikkerheten rundt Rove så vil det i løpet av sommeren bli satt opp nye skilt i området med regulering av parkering.

Arbeid i vikeveien

Holmestrand kommune er i gang med i legge vann- og avløpsledninger i Vikeveien. Arbeidet vil foregå mellom Koppstadlinna og til Vikeveien, avkjøring til Vikeveien 16. Annleggsstart er 18. mai og anleggsarbeidene antas å ferdigstilles juli 2021.

Informasjon til de kommunale abonnentene med vann fra Blindevann: vi skal spyle det kommunale vannledningsnettet her i perioden 24. mai til 18. juni.

Landbruks- og matdepartementet har 14.mai 2021 fastsatt Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen. Forskrifta trer i kraft umiddelbart.

Til toppen