Kunngjøringer

Kunngjøringer

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-14 varsles det herved om at det er igangsatt planarbeid – forenklet planprosess – i forbindelse med endring av reguleringsplan for Wingejordet nord - PlanID 20160002. 

Kommunen gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål for å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter for kommunens innbyggere. Nå kan foreninger søke tilskudd, og søknadsfrist er 15. april 2023.

Det har oppstått en ny vannlekkasje i Nyveien i Holmestrand by. Lekkasjen er et annet sted på hovedvannledningen lenger sør, og var ikke en del av utbedringen som ble gjort i januar/februar. Det er helt nødvendig å utbedre lekkasjen, og vi må av den grunn stenge Nyveien fra søndag 12. mars.

Listeforslag leveres innen 31. mars klokken 12.

Nå er det igjen tid for å søke produksjonstilskudd. Søknadsfrist på del 1 av søknaden er 15. mars 2023.

 

På bakgrunn av kommunestyres vedtak av. 14.12.2022 om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 01.03.2023.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at KMS Arkitekter AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Langøya gjestebåthavn. I henhold til pbl. § 17-4 varsles det om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Planen utarbeides av KMS Arkitekter AS på vegne av NOAH Solutions AS. 

Nå kan lag, foreninger og andre grupperinger søke fast treningstid for det kommende skoleåret 2023/24. Faste treningstider fordeles én gang i året. Både søknad og tildeling av treningstider vil foregå helt digitalt, gjennom utleiesystemet BookUp.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd varsles det at Holmestrand kommune starter opp forhandlinger med utbygger/grunneier, Bokvalitet Tomtebank AS, om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kleivantoppen (planID 2017046).

8. februar 2023 vedtok Kommunestyret å endre tittel i forskrift om atferdsregler for Garnbakken (FOR-1997-01-23-279).

Til toppen