Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Kunngjøringer

Kunngjøringer
Kart som viser aktuell planavgrensning

I samsvar med §12-8 og §17-4 i plan- og bygningsloven varsler Vinkel- Arkitekter på vegne av Gurannveien 11 as skal utarbeide forslag til detaljregulering for Gurannveien 11, gbnr. 53/206 med flere.

Statens vegvesen igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for kollektivterminal ved Islandkrysset i Holmestrand kommune. Vi ber med dette om innspill til arbeidet. 

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø vedtok i møte 24.03.2021, sak nr. 023/21, endring i reguleringsplan Hanekleiva næringsområde øst BN3 - PlanID 20180002. Vedtaket lyder slik:

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø vedtok i møte 24.03.2021, sak nr. 025/21, endring i reguleringsplan Hanekleiva næringsområde øst BN4 - PlanID 20170006. Vedtaket lyder slik:

Kartutsnitt Kleivantoppen

Som følge av utbygging på Kleivantoppen er det behov for veinavn på tre nye veier. Kommunen inviterer lokale foreninger til å komme med forslag til veinavn.

I slutten av mars blir det arbeid v/ Bjerkøya/Killingholmen.

Kartutsnitt Guåker

Vedtak i navnesak 2017/109 – Guåker i Holmestrand kommune

Bilde av ny rundkjøring med inntegnet gang- og sykkelvei

Mandag 15. mars settes den første av de permanente rundkjøringene i drift, og det blir endret mønster for alle trafikanter.  

Sideveien i Hanekleiva skal få eget adressenavn og innbyggerne inviteres til å sende inn forslag.

Statens kartverk fattet 2.2.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Skibergfjell/Skibergfjellet/Skibergfjella.

Til toppen