Kunngjøringer

Kunngjøringer

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Sakene ble behandlet i Formannskapsmøte den 13. februar 2020. Fem nye veinavn ble vedtatt.

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 12.02.2020 (sak 004/20) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) ut til offentlig ettersyn.

   

Det er viktig at en adresse er tydelig og enkel å forstå slik at det er enkelt for alle å orientere seg. Veinavnene Helland3, Helland4 og Helland5 kan føre til forvirring når post, budtjenester, ambulanse og andre skal finne frem. De tre veien skal derfor få nye navn.

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater i Holmestrand kommune, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret. 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Breda Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 387/12 mm. på Kjeldås i  Holmestrand kommune.

Holmestrand kommune kunngjør nå rammeavtaler på elektrikertjenester, tømrer – og snekkertjenester samt maskinentreprenør på VA – området.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, har framforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune og Sande Eiendomsutvikling AS, for gjennomføring av reguleringsplan for Wingejordet nord i Sande (planID 201660002), vedtatt av Sande kommunestyre den 07.05.2019.