Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Kunngjøringer

Kunngjøringer
Langøya utenfor Holmestrand by

 Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 076/21) å legge forslag til endring i ferdselsforskrift for Langøya ut på høring:

Illustrasjon fra innsiden av sentrumsskolebygg

 I forbindelse med byggingen av de nye sentrumsskolene i Sande, vil det gjennom høsten forekomme tre dager hvor det vil være arbeid som foregår utover normal arbeidstid.

Illustrasjon fra innsiden av sentrumsskolebygg

WK Entreprenør har på vegne av Holmestrand kommune fått oppdraget med å bygge nye sentrumsskoler i Sande. Nå kan interesserte følge hele prosessen!

Kartutsnitt Kolstadjordet

I forbindelse med utbygging på Kolstadjordet (Plan-id: 2015003) er det behov for to nye veinavn. Kommunen inviterer derfor til forslagsrunde for nye veinavn og alle er velkomne til å sende inn forslag.

kartutsnitt Hanekleiva

Kleivabakken ble enstemmig vedtatt som nytt veinavn i sideveien i Hanekleiva (gatenummer: 1247) av formannskapet den 03.09.2021. 

Kart som viser reguleringsplanen med fargekoder for ulike formål

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 068/21) å legge forslag til Detaljregulering for Skogveien 16 - PlanID 20200005 ut til offentlig ettersyn: 

kartutsnitt Kleivantoppen

Trollstien, Nordkollen og Kleivantoppen  ble enstemmig vedtatt av formannskapet den 3. september 2021 som nye veinavn på Kleivantoppen (planid: 2017046).

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 069/21) å legge forslag til Detaljregulering for Solbergrenda platå– PlanID 2018049 ut til offentlig ettersyn.

  

Vi skal spyle vannledningsnettet nord i kommunen fra 6. september til 1. oktober på dagtid. Dette vil medføre varierende vanntrykk hos enkelte.

Kart som viser et omriss av planområdet

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart med detaljreguleringsplan for Killingdalsveien 8 og Liaveien 2 i Holmestrand kommune. Det varsles også mulig utbyggingsavtale. Planområdet er ca. 9,7 daa. og omfatter gnr./bnr. 430/1, 430/10, 430/18, 430/32, 430/49, 430/66, 430/91, 430/103 og 464/1.

Til toppen