Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Kunngjøringer
kartutsnitt Hanekleiva

I forbindelse med omleggingen av Hanekleiva har 12 eiendommer adresse til det som nå er en sidevei. Forslagsrunde for nytt navn ble annonsert 4.3.2021. Etter forslagsrunde har det kommet inn 9 aktuelle forslag. Kommunen inviterer derfor til en høringsrunde om de foreslåtte navnene.

Østbygdaveien er stengt for kjøring ned mot sentrum i cirka fire uker fra 19. april. Kun nødetatene får kjøre igjennom her de neste fire ukene.

Kart over området det skal bygges

Holmestrand kommune skal anlegge nytt vann- og avløpsanlegg som omfatter alle arbeider med sanering og separering av avløpssystemet og nye vannledninger, samt kabeltrase. Byggetiden vil vare i 9 måneder, fra mai 2021. Arbeidet vil være ferdig i mars 2022, med oppussing på vårparten.

Kart som viser reguleringsplanen

Kommunestyret vedtok i møte 19.04.2021, sak nr. 056/21, Detaljreguleringsplan for Kleivantoppen - PlanID 2017046.

Kart som viser reguleringsplanen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-11 og §12-12 vedtok kommunestyret den 14.04.2021 i KST-sak nr. KS-NH-035/21 områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) – planID20150010 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal, og med følgende endringer i plankart og planbestemmelser. 

Kartutsnitt Bentsrud

Som følge av utbygging på Bentsrud i Holmestrand kommune er det behov for et nytt veinavn. Kommunen inviterer derfor til innsending av forslag til veinavn.

Kartverket har reist navnesak for å avgjøre navn og skrivemåte for ei naturlig bru over Tryterudelva.

Kart som viser aktuell planavgrensning

I samsvar med §12-8 og §17-4 i plan- og bygningsloven varsler Vinkel- Arkitekter på vegne av Gurannveien 11 as skal utarbeide forslag til detaljregulering for Gurannveien 11, gbnr. 53/206 med flere.

Statens vegvesen igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for kollektivterminal ved Islandkrysset i Holmestrand kommune. Vi ber med dette om innspill til arbeidet. 

Til toppen