Fettutskiller

Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor i utgangspunktet ha fettutskiller.

Generelt

Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor i utgangspunktet ha fettutskiller.

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk, oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer.

Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør.

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller må du sørge for at fettutskiller installeres snarest!

Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Restaurant, kafe og konditori
 • catering, bakeri og ferdigmatprodusent
 • gatekjøkken og hamburgerbar 
 • kantine og kiosk
 • slakteri og kjøttforedlingsbedrift
 • meieri, røkeri
 • matbutikk med steke-/grillavdeling,
 • margarin- og matoljeindustri, friteringsindustri
 • hermetikkindustri.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, omfattes av krav til drift av fettutskiller og rapportering. 

Krav til fettutskillere er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 Aforurensningsloven og lokale forskrifter.

Søknad og installasjon av fettutskillere

For å få installert fettutskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fettutskillere. De vil hjelpe deg med dimensjonering, plassering og søknad.

Søknaden til kommunen gjøres via eget søknadsskjema og skal ha følgende innhold og vedlegg:

 • Hvis fettutskiller er plassert utvendig: Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser fettutskillers plassering og tilknytningspunkt til stikkledning eller kommunal ledning.
 • Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren.
 • Dimensjoneringsgrunnlag for fettutskiller.
 • Tømmeavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge parter dersom dette foreligger (kan ettersendes).

Ved godkjenning av søknad om installasjon av fettutskiller gir kommunen samtidig en påslippstillatelse.

Søknader sendes per e-post: postmottak@holmestrand.kommune.no eller per post Holmestrand kommune v/Vann, avløp og renovasjon, Postboks 312 3081 Holmestrand.

Krav til drift og rapportering

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

 • Det må inngås en avtale med tømmefirma for regelmessig tømming.
 • Tømminger må skje tilpasset behov, men minimum fire ganger per år.
 • Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet.
 • Det kan skriftlig søkes om mindre hyppig tømming.
 • Fettutskilleren må også kontrolleres jevnlig, gjerne samtidig med tømming.
 • Utskilleren må rengjøres minst en gang per år.

Alle utskillere skal driftes, kontrolleres og rapporteres på i henhold til kommunens krav.

Rapportering

 • Kopi av tømmerapporter, kontrollrapporter og tilstandsrapporter skal sendes Holmestrand kommune, Vann og avløpsvirksomheten fortløpende.
 • Tømmeavtale fra godkjent firma skal sendes oss hver gang det foreligger ny avtale ved samme eller annet tømmefirma.
   

Informasjon om endringer

Ansvarlig for bedriften plikter å gi beskjed til kommunen dersom bedriften:

 • Bytter navn på bedriften.
 • Overdras til ny eier. Ved kjøp og salg av bedriften, må nye eiere informeres om at de må registrere seg som ansvarlig for fettutskiller. Dette for å sikre at fettutskilleren er registrert på rett virksomhet.
 • opphør av virksomheten. Ved opphøring av virksomheten eller når plikten til å ha fettutskiller ikke lenger er tilstede, bør ansvarlig eier for virksomheten koble ut fettutskilleren. Utkoblingen må meldes til VA-virksomheten.
 • øker eller endrer produksjon. Kommunen må varsles ved endringer i, eller utvidelser av produksjonen som kan påvirke avløpsvannets mengde og/eller sammensetning. Ved slike endringer må det søkes påslippstillatelse på nytt.
 • flytter til nye lokaler. Ved flytting må det søkes påslippstillatelse på nytt.