Søknad om sanitærabonnement og ferdigmelding VA

Når du bygger bolig eller skal tilknytte eksisterende bygg til offentlig vann og avløp (kloakk), må du søke om sanitærabonnement.

Her finner du søknadsskjema

Søknad om sanitærabonnement (PDF, 292 kB)

Ferdigmeldingsskjema (PDF, 143 kB)

Det er viktig at du er klar over at arbeid med vann- og avløpsledninger også er eller kan være søknads- eller meldingspliktig etter plan- og bygningsloven. Kommunens byggesaksavdelingen behandler slike søknader.

Søknad om sanitærabonnement og ferdigmelding med målsatt skisse av utvendig ledningsanlegg skal sendes inn til: postmottak@holmestrand.kommune.no  

Søknad om sanitærabonnement må oversendes til behandling med følgende vedlegg:

Vann og avløp:

 • VA-plan – skisse/tegning som viser plassering av alle tilkoblingspunkt, forgreininger, stoppekran og stakepunkt på ledningsnettet mellom de kommunale ledningene og nytt/eksisterende bygg.
 • Krav til dispensasjonssøknad - bygging nær offentlig vann- og avløpsanlegg.
 • Dokumentasjon på at ansvarlig foretak er registrert og den person som skal legge og koble ledninger til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg innehar minimum ADK-1 sertifikat. Godkjennes også rørlegger med svennebrev og S-ADK-1.
 • Hvis tilknytning til kommunalt VA-anlegg berører annen manns grunn, må det utarbeides og tinglyses erklæringer som sikrer tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v.
 • Hvis bygg skal tilknyttes kommunalt VA-anlegg via eksisterende privat ledningsnett må det utarbeides en skriftlig tillatelse fra eier av det private anlegget og det må inngås en avtale som sikrer solidarisk ansvar for utbedring, vedlikehold, drift m.v. av felles sanitæranlegg. Det stilles krav til private stikkledninger / tilkoplinger til det kommunale rørledningsnettet. Det må tas en vurdering på om eks. private sanitæranlegg (ledning /tilknytning) er i henhold til gjeldene krav.
 • Tilknytningsgebyr vann og/ eller avløp sendes ut etter at byggetillatelse er gitt og/eller søknad om sanitærabonnement er godkjent.
 • Arbeid opp imot kommunalt vann- og/ eller avløpsanlegg kan ikke påbegynnes før søknad om sanitærabonnement er behandlet og godkjent, samt evnt. byggetillatelse gitt.

Andre merknader:

 • VA avdelingen forutsetter at overvann håndteres etter kommuneplan og respektiv reguleringsplans bestemmelser.
 • Nye tiltak som medfører endring av overflatematerialer skal ikke bidra til å øke flomtopper i tilstøtende vassdrag eller avrenning til naboeiendom
 • Overvann (takvann, drenering og lignende) tillates ikke koplet til eller ledet inn på kommunal spillvannsledning.
 • Takvann skal normalt ledes til terreng. Drenering fra boligtomt ledes til kommunalt nett via dreneringskum, takvann skal normalt fordrøyes (forsinkes) på egen tomt.
 • VA avdelingen vurderer i sine uttalelser ikke forhold knyttet til brannvannsdekning, utover det å gi opplysninger om tilgjengelig vannmengde på kommunale vannledninger.

Pålegg om tilknytning

Kommunen kan, der forholdene ligger til rette for det, kreve at eksisterende bebyggelse og fritidsbebyggelse tilknyttes kommunalt vann og avløp.

Om tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyret er et engangsgebyr.

Gebyrsatsen er lik for bolig og næring, og er uavhengig av byggets areal (flat sats).

Gebyr for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg skal betales for:

 1. Ny tilknytning av eiendom.
 2. Ny tilknytning ved tilbygg og påbygg som medfører økt antall enheter (for boligeiendom: pr. boenhet. For annen eiendom (næringsbygg) skal tilknytningsgebyret, utgjøre et fast beløp pr. bygg, men pr. eiendom dersom et bygg blir oppdelt i flere eiendommer, f.eks. gjennom seksjonering.
 3. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
 4. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
 5. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg, båtplasser mv.
   

For boligeiendom og fritidseiendom skal betale tilknytningsgebyr som en fast sats per boenhet.

For fritidseiendom som ikke har registrert boenhet skal betale tilknytningsgebyr som en fast sats per fritidsbygg/anneks.

For andre bygg (f.eks. næringsbygg) skal tilknytningsgebyret utgjøre et fast beløp pr. bygg, men pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, f.eks. gjennom seksjonering.

For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av tilknytningsgebyret. At antall enheter er lavere enn tidligere, gir ikke abonnenten grunnlag for krav om refusjon.