Koordinerende enhet, koordinatorfunksjon og individuell plan (IP)

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdighetene og evnene dine. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og din medvirkning og innflytelse er viktig.

Hvem kan få individuell plan/koordinator?

Som innbygger i kommunen kan du har rett til individuell plan og koordinator hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester

  • Med langvarige menes normalt lengre enn to år.
  • Koordinerte tjenester betyr to eller flere tjenester som det kan være behov for å koordinere.

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp, og sikre framdrift i arbeidet med individuell plan.

Selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan, kan du søke om å få oppnevnt en koordinator.

Søk individuell plan og koordinator

Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, må du søke ved å fylle ut søknadsskjemaet du finner under. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Søknad om koordinator og individuell plan

Du kan også laste ned utskriftsvennlig utgave av skjemaet her. (PDF, 158 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c. 

Koordinator og Individuell plan

Se informasjonsfilm

Kontakt oss

Det er kommunens tjenestekontor som etablerer og koordinerer kontakt mellom publikum og de koordinerende enhetene:

Åpningstid mandag til fredag 9-14.
Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.
Telefon: 913 11 173