Tjenestekontor

Tjenestekontoret gir informasjon om de ulike tjenestene som ytes, og behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, samt helse- og omsorgstjenesteloven. 

Dette kan du forvente av oss

 • Det foretas en individuell vurdering for kartlegging av hjelpebehov.
 • Tjenestebehovet skal utredes i samarbeid med søker.
 • Tjenesten skal utredes med respekt for og med utgangspunkt i søkers egne ressurser og livsfase.
 • Vurderingsbesøk blir avtalt på forhånd.
 • Tjenesten skal utredes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og av kompetent personell.
 • Søker skal informeres og veiledes om andre tjenester som kan bidra til selvhjelp.
 • Alle opplysninger behandles konfidensielt.
 • Når en søknad er behandlet, sendes skriftlig svar til søker. Vedtaket skal begrunnes og det skal spesifiseres hva det ytes bistand til.

Dette forventes av deg

 • Din søknad skal være underskrevet av deg eller av andre som har skriftlig fullmakt fra deg.
 • Du gir oss nødvendige opplysninger for å kunne fatte riktig beslutning.
 • Du gir oss tilbakemelding ved endringer i behov for tjenesten.

Viktig å være oppmerksom på

Kommunen har plikt til å innhente opplysninger til nasjonal pleie- og omsorgsstatistikk, IPLOS. IPLOS beskriver søkers funksjonsnivå og hjelpebehov.

Ved stor pågang av saker og ved ekstraordinære situasjoner, vil behandling av søknader om helsehjelp bli prioritert.

For å oppfylle hjelpebehovet, vil kommunen vurdere hvilke type tjenester og omfang av tjenestene som skal ytes.

Kontaktinformasjon Tjenestekontoret

Tlf. 913 11 173 for innbygger i Holmestrand, telefontid mandag - fredag fra kl. 8.30-11.30. 

Generelle henvendelser kan også sendes på e-post til: postmottak@holmestrand.kommune.no
Oppgi i e-posten at henvendelsen gjelder Tjenestekontoret. Ikke send person- eller helseopplysninger pr. e-post. 

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold

Postadresse

Holmestrand kommune v/tjenestekontor, Pb. 312, 3081 Holmestrand

Hvordan søke tjenester 

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift. (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Våre tjenester i helse og velferd   Tjenestebeskrivelser

Hjelpemiddellageret Velferdsteknologi Ledsagerbevis

Ønsker du å lese om seksjonen «Forvaltning»?

Gå til siden «Forvaltning».