Tjenestebeskrivelser helse og velferd

Kommunen er forpliktet til å tilby helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovgivningen til innbyggere. Tjenestebeskrivelsene med tilhørende kriterier for tildeling definerer hva innbyggere kan forvente av tjenesteapparatet og fungerer også som veiledere ved vedtaksfatting og for de utøvende tjenestene. De har også til hensikt å tydeliggjøre hva innbyggerne selv må legge til rette for når tjenester skal tilbys og hva den enkelte mottaker av hjelpen selv må regne med å løse.

På generelt grunnlag forvalter omsorgstjenestene et lovverk som krever gode faglige, juridiske, etiske og økonomiske vurderinger. Tjenesteområdene er underlagt lover og forskrifter med klare rettighetsaspekter og faglig skjønnsutøvelse og der individuelle hensyn er sterkt vektlagt.

Formålet er å tydeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Det vurderes at tjenestebeskrivelsene vil bidra til helhetlige tjenester på lavest mulig nivå der innbyggere oppnår best mulig eierskap til sin egen hverdag.