Flere arealendringer anbefales

- Det har vært en grundig og bred prosess der forslagsstillere, administrasjonens fagfolk og politikerne i kommuneplanutvalget har blitt involvert, sier kommuneplanlegger Håkon Randal, om arbeidet med areainnspill til kommunens nye arealdel.

Tirsdag 10. januar skal formannskapet/planutvalget behandle sak om hvilke innspill til arealendringer som innarbeides i kommunes nye arealplan.

Av alle innkomne innspill er det hele 63 arealinnspill som har blitt konsekvensutredet. Konsekvensutredningen beskriver og vurderer planens konsekvenser for relevante miljø- og samfunnstema. Arealstrategien som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel er også førende for om innspill anbefales.

Kommuneplanlegger Håkon Randal - Klikk for stort bildeFNs bærekraftmål ligger til grunn for kommuneplanarbeidet. Holmestrand kommune

På bakgrunn av utredningene anbefaler administrasjonen at en rekke arealinnspill innarbeides i kommuneplanens arealdel.

- Konsekvensutredningene har pågått i en tverrfaglig arbeidsgruppe i administrasjonen. Utredningene er et samarbeid mellom flere ulike fagfolk innen blant annet arealplanlegging, klima og miljø, kulturvern, kommunalteknikk, skog- og landbruk osv, forteller Håkon Randal.

-  Dette fordi det har vært ønskelig å belyse et innspill fra ulike sider, fordi vi i kommeplansammenheng ønsker å få et bedre samlet bilde av de helhetlige og langsiktige virkningene for samfunn og miljø

Flere innspill anbefales innarbeidet

Arealinnspillene som anbefales innarbeidet omhandler næringsarealer, boligarealer, deponi og andre arealer:

  • 8 arealinnspill som omhandler næring/industri anbefales innarbeidet i kommuneplanens arealdel, mens 1 innspill anbefales delvis innarbeidet.
  • 3 arealinnspill som omhandler deponi/deponi/ rene masser/nydyrkning anbefales  innarbeides i kommuneplanens arealdel.
  • 10 arealinnspill som omhandler bolig anbefales innarbeidet i kommuneplanens arealdel, mens 1 innspill anbefales delvis innarbeides.
  • 5 arealinnspill som omhandler formålsgrense, fritidsbebyggelse, friområde, gravlund og vei anbefales innarbeidet i kommuneplanens arealdel.
  • 2 arealinnspill som omhandler hensynsoner og diverse andre innspill anbefales innarbeidet i kommuneplanens arealdel, mens 5 innspill anbefales delvis innarbeidet.

Se konsekvensutredningen 
Se alle dokumentene til saken 

Følg politisk behandling

Møtet i formannskapet/planutvalget er åpent, og kan følges fysisk eller via direktesending på kommuneTV. Møtet er tirsdag 10. januar kl 9-17.30 på Holmestrand bibliotek.
 

Om kommuneplanen

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen er det viktigste dokumentet for overordnet og langsiktig styring av kommunen, gjerne med en tidshorisont på 10-20 år fremover. Samfunnsdelen viser retning for hvordan kommunen skal utvikles som samfunn og organisasjon gjennom et sett overordnede mål og føringer. 

Kommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022 - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022 Storyland

Hva skjer etter politisk behandling?

Etter politisk behandling av innspill til arealendringer, innarbeides ønskede endringer inn i utkastet til ny arealplan, som legges frem for politisk behandling våren 2023.

Se tidsplan for arbeidet med ny kommuneplan 

Les kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 8 MB)

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan