Samfunn, teknikk og miljø

Samfunn, teknikk og miljø er ett av fire programområder i Holmestrand kommune.

Programområdet består av:

 • Plan, byggesak og landbruk
 • Eiendom og samferdsel
 • Service og renhold
 • Vann, avløp og renovasjon

I tillegg løses visse oppgaver i stab direkte underlagt kommunalsjefen. Det gjelder bl.a. kommuneplanlegging, næringsutvikling, klima- og miljøarbeid, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, kjøp og salg av fast eiendom, tingrettslige forhold knyttet til kommunen som grunneier, rettstvister innenfor programområdet.

Slik ser kommuneorganisasjonen ut

Plan, byggesak og landbruk utfører følgende lovpålagte oppgaver:

 • Forvaltning av geodata
 • Plan- og byggesaksbehandling
 • Ulovlighetsoppfølging
 • Fradeling, seksjonering, oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen
 • Oppgaver av juridisk karakter etter Friluftsloven
 • Landbrukssaker og forvaltning av vannressursene Eikeren og Aulivassdraget innenfor kommunens grenser

Andre oppgaver/tjenester i dette programområdet:

 • Bygge, drifte og vedlikeholde kommunale bygg
 • Renhold av kommunale bygg
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde kommunalt vann- og avløpsnett
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde kommunale veier
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde parker og torg, idrettsanlegg, lekeplasser og friområder
 • Parkeringsdrift og håndhevelse av Vegtrafikkloven
 • Trafikkhavn, småbåthavn og skjærgårdstjeneste
 • Diverse utleie av kommunal grunn
 • Parkeringstillatelser for forflytningshemmede
 • Forurensning og klima

Vakttelefoner/ meld feil