Ny boligsosial handlingsplan

I Holmestrand kommune skal vi forebygge boligsosiale utfordringer, og bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får hjelp til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Nå arbeider vi med å lage en ny boligsosial handlingsplan med boligpolitikk gjeldende fra 2024 til 2027.

Solfrid Nilsen Stølen - Klikk for stort bildeSolfrid Nilsen Stølen Holmestrand kommune

- Kommunen skal ha et ansvar for å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet som oppholder seg i kommunen, sier Solfrid Nilsen Stølen, prosjektleder for arbeidet med ny boligsosial handlingsplan.

- Arbeidet med planen og selve planen berører mange i vår kommune.

Hva er en boligsosial handlingsplan?

Boligsosial handlingsplan skal ha tiltak for å forebygge at folk får boligproblemer og beskrive hvordan kommunens tjenester og lokalsamfunnet skal bistå personer og familier som ikke selv er i stand til å skaffe seg eller beholde en egnet bolig.

Planen vil beskrive hvordan kommunen skal møte forventninger i ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Alle trenger et trygt hjem

Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo godt og trygt. En boligsosial handlingsplan kan bidra til å redusere boligsosiale problemer som dårlig boligkvalitet, høy pris på boliger og boligmangel. En boligsosial handlingsplan kan bidra til å redusere kommunens kostnader knyttet til sosiale problemer, helseproblemer og kriminalitet som kan oppstå på grunn av boligmangel og dårlig boligkvalitet. Krav om at kommuneplan og arealplanlegging har tiltak for å forebygge slike samfunnsutfordringer er inkludert i ny lov, sammen med en skjerping av tjenester til husholdninger som blir vurdert som vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Kunnskap om dagens situasjon i vår kommune

Arbeidet med planen organiseres som et tverrsektorielt og tverrfaglig prosjekt i kommunen. Ledere og rådgivere fra ulike fagområder har planlagt organisering, involvering, framdrift og høringer i prosjektet.

I 2023 utarbeides et kunnskapsgrunnlag med dagens status og utfordringer.


Kartleggingen skal omdannes til et fyldig kunnskapsgrunnlag.  

Løse boligutfordringer og møte nye lovkrav - sammen 

  • Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunktet for arbeidet med mål, strategier og tiltak høsten 2023 for å løse boligutfordringer og møte nye lovkrav. 
  • Datoer for innspillsmøter for arbeid med mål, strategier og tiltak vil publiseres innen sommerferien.
  • Endelig boligsosial handlingsplan kommer til politisk behandling før sommeren 2024.

Kommuneplanens samfunnsdel