Ny boligsosial handlingsplan

I Holmestrand kommune skal vi forebygge boligsosiale utfordringer, og bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får hjelp til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Nå arbeider vi med å lage en ny boligsosial handlingsplan med boligpolitikk gjeldende fra 2024 til 2027.

Solfrid Nilsen Stølen - Klikk for stort bildeSolfrid Nilsen Stølen Holmestrand kommune

- Kommunen skal ha et ansvar for å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet som oppholder seg i kommunen, sier Solfrid Nilsen Stølen, prosjektleder for arbeidet med ny boligsosial handlingsplan.

- Arbeidet med planen og selve planen berører mange i vår kommune.

Hva er en boligsosial handlingsplan?

Boligsosial handlingsplan skal ha tiltak for å forebygge at folk får boligproblemer og beskrive hvordan kommunens tjenester og lokalsamfunnet skal bistå personer og familier som ikke selv er i stand til å skaffe seg eller beholde en egnet bolig.

Planen vil beskrive hvordan kommunen skal møte forventninger i ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Alle trenger et trygt hjem

Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo godt og trygt. En boligsosial handlingsplan kan bidra til å redusere boligsosiale problemer som dårlig boligkvalitet, høy pris på boliger og boligmangel. En boligsosial handlingsplan kan bidra til å redusere kommunens kostnader knyttet til sosiale problemer, helseproblemer og kriminalitet som kan oppstå på grunn av boligmangel og dårlig boligkvalitet. Krav om at kommuneplan og arealplanlegging har tiltak for å forebygge slike samfunnsutfordringer er inkludert i ny lov, sammen med en skjerping av tjenester til husholdninger som blir vurdert som vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Kunnskap om dagens situasjon i vår kommune

Arbeidet med planen organiseres som et tverrsektorielt og tverrfaglig prosjekt i kommunen. Ledere og rådgivere fra ulike fagområder har planlagt organisering, involvering, framdrift og høringer i prosjektet.

Dette vårhalvåret utarbeides et kunnskapsgrunnlag med dagens status og utfordringer.

Kartlegging av status pågår nå for fullt og ferdigstilles tidlig i juni.

  • I midten av juni holdes et arbeidsmøte med referansegruppen i prosjektet, som består av Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Tverrsektorielle innspills-møter vil gjennomføres 19. og 22. juni på Sande kommunelokalet og Holmestrand bibliotek. 

Innen utgangen av juni skal kartleggingen være omdannet til et fyldig kunnskapsgrunnlag.  

Løse boligutfordringer og møte nye lovkrav - sammen 

  • Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunktet for arbeidet med mål, strategier og tiltak høsten 2023 for å løse boligutfordringer og møte nye lovkrav. 
  • Datoer for innspills-møter for arbeid med mål, strategier og tiltak vil publiseres innen sommerferien.
  • Endelig boligsosial handlingsplan kommer til politisk behandling mot slutten av 2023. 

Kommuneplanens samfunnsdel