Aktuelt

Det er lovbestemt med båndtvang for hund fra 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Hva skal arealene i vår kommune brukes til i fremtiden? Tidligere er eksterne innspill til endringer i arealbruk vurdert, og nå har turen kommet til kommunens egne anbefalinger for å endre på arealformål, og ta stilling til hvilke arealer for utbygging som skal tas ut av kommuneplanens arealdel, altså tilbakeføres LNF (landbruk/natur/friluft)-formålet.

Hva diskuterer våre folkevalgte om dagen? Onsdag 29. mars møtes kommunestyret, og skal behandle flere saker. Du kan følge møtet direkte på kommuneTV.

Har du litt ekstra tid og overskudd og lyst til å bidra til at andre kan få et mer sosialt liv og en aktiv fritid? Da er det deg vi ønsker å komme i kontakt med!

Faktura for eiendomsgebyr (tidligere kommunale avgifter) sendes ut i månedsskiftet mars/april, og gjelder for april. Den får du om du eier en bolig, fritidsbolig, eller næringsbygg i Holmestrand kommune. Fakturaen dekker vann og avløp dersom eiendommen din er tilknyttet offentlig nett, renovasjon for private husholdninger, feiing og tilsyn samt eiendomsskatt for de som har det.

31. mars kl 12 er siste frist for å levere forslag til valglister.

Som en del av prosjektet «Fremtidens helse- og velferdstjenester» i Holmestrand kommune søker kommunen 20 innbyggere til å delta i et tidsavgrenset innbyggerråd i mai. 

Forslag til ny klima-, energi- og miljøplan ble behandlet av formannskapet 23. mars, og ligger nå ute på høring frem til 15. mai. Planen, med strategier og tiltak - skal føre til reduksjon av klimagassutslipp, redusert energibruk og økt miljøvennlig energiproduksjon og omlegging i vår kommune frem mot 2030.

Er du opptatt av frivilligheten og aktive møteplasser i Sande? Meld deg på dialogkafé i april for å bruke din stemme og bidra inn til etablering av en helt ny møteplass.

22. mars er Verdens vanndag. Skal vi klare å nå FNs bærekraftsmål nr 6: Å sikre at alle skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030, må alle bidra med litt. Vi i kommunen skal ta vårt ansvar, og du kan også gjøre litt. 

 

Til toppen