«På tvers» i praksis

«På tvers» i barnehage og skole.

Holmestrand kommune sikrer, gjennom «På tvers», kunnskapsformidling og metode for samhandling til beste for risikoutsatte barn, unge og deres familier. Målet med samhandlingen er tidlig undring og tiltak ved bekymring rundt barn og unge.

Det er etablert «På tvers»-samarbeid i alle barnehager og skoler i kommunen. «På tvers»-samarbeidet består av styrer eller rektor, alternativt andre med fullmakt til beslutninger, og virksomhetens faste samarbeidspartnere i Barne- og familiesenteret, Barneverntjenesten og PPT.

Det etableres fast plan for «På tvers»-møter for barnehage- og skoleåret (årshjul).

«På tvers» i barnehage og skole

Nettverkskontakter

Nettverkskontaktene er ansatt i barneverntjenesten og jobber forebyggende. De skal formidle barnevernfaglig kunnskap i barnehager og skoler, – til ansatte i virksomhetene, barn, unge og deres foresatte.

Barneverntjenesten har fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats, og har tilstedeværelse i kommunens skoler etter oppsatt plan på den enkelte skole. Når nettverkskontaktene er på skolen kan skolens lærere, assistenter og ledelse drøfte generelle utfordringer og tverrfaglig samarbeid på et tidlig tidspunkt. Nettverkskontaktenes arbeid erstatter ikke skolens interne rutiner ved bekymringssaker.

Bekymring knyttet til en konkret sak kan drøftes anonymt, eller med samtykke fra foreldrene. Der en bekymring er drøftet med foreldrene kan skolen få råd og veiledning fra Barneverntjenesten ved nettverkskontakten, med eller uten deltakelse fra familien.

Elever kan også oppsøke barneverntjenestens nettverkskontakt hvis de har spørsmål eller lurer på noe, eller om de vil snakke med en voksen om noe de synes er vanskelig. Eleven vil da få råd og veiledning på hvem som kan hjelpe videre. Hvis Barneverntjenesten har samtale med en elev, vil foreldrene få beskjed om dette i samarbeid med eleven. Dette for at foreldrene skal vite hvem barnet har snakket med, og litt om temaet.

Nettverkskontaktene skal bidra til å sikre at barn, unge og familier får hjelp fra riktig virksomhet – til riktig tid.

Nærværsarbeid

Barn med høyt skolefravær får ofte både faglige og sosiale utfordringer. Disse utfordringene kan igjen ha negative ringvirkninger i form av psykisk strev, vansker knyttet til videre utdannelse og senere arbeidsliv. Det kan være mange grunner til at enkelte barn og ungdommer ikke går på skolen. Vanskene er ofte sammensatte og krever at de voksne rundt samarbeider til barnets beste. For å oppnå et godt samarbeid og ha et felles mål om at eleven skal tilbake på skolen, er det viktig med tverrfaglig samarbeid. Den viktigste behandlingen mot skolefravær er å få eleven tilbake på skolen så raskt som mulig samtidig som det tas hensyn til elevens individuelle behov. Det er bedre med litt tid på skolen enn ingen tid på skolen. Se Veileder for bekymringsfullt skolefravær.

Holmestrand kommune prioriterer nærværsarbeid og har høy aktivitet i SkoleLos-prosjektet fra 2023. SkoleLosene bistår skoler, elever og foresatte i saker hvor enkeltelever strever med å komme på skolen. Les mer om SkoleLos

Koordinerende enhet for barn og unge

Holmestrand kommune har Koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering for barn og unge. Ansvar for koordinerende enhet ligger til tjenestekontoret i kommunen.