Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten i Holmestrand kommune arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov.

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen.

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

Hva gjør PPT?

 • Hjelper barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever.
 • Bidrar til forebygging og tidlig innsats gjennom tett samarbeid med barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere.
 • Ved bekymring for et barn eller elevs utvikling og læring, kan PP-tjenesten bidra med utredning og veiledning knyttet til barnets behov for tilrettelegging.
 • Utarbeider sakkyndig vurdering der barnehageloven og opplæringsloven krever det. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for kommunens vedtak om:
  • spesialpedagogisk hjelp i barnehage
  • spesialundervisning i grunnskolen
  • spesialundervisning i voksenopplæring
  • rett til tegnspråkopplæring, punktskrift mm.
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten

Logopedtjeneste

PP-tjenesten har en egen logoped. Målgruppen er barn og ungdom med ulike former for språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Logopeden utreder og gir opplæring til barn og ungdom, og veileder foresatte og samarbeidspartnere i skole og barnehage.

Skolelos

Skolelosens arbeidsoppgave er å bistå i saker med bekymringsfullt skolefravær. Les mer om Skolelos-prosjektet.

Hvordan kommer du i kontakt med PPT?

Barnehage og grunnskoleelever

Vi ønsker at henvisningene først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehagen og/eller skolen. Bekymring for et barns utvikling kan etter samtykke fra foreldre drøftes med oss på faste samarbeidsarenaer vi har med barnehagene og skolene. Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss eller be barnehagen/skolen innkalle PPT på møte hvor bekymring, behov og tiltak drøftes. Sammen blir vi enige om veien videre.

Voksne

Er du voksen og ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning, ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen. 
Voksenopplæringen

Elever på videregående skole

For elever med rettigheter for videregående opplæring er det organisert en Fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste- og oppfølgingstjeneste. 
Fylkeskommunal PP-tjeneste

PPT henvisningskjemaer

Informasjons- og veiledningshefte for barnehager (PDF, 2 MB)

Informasjons- og veiledningshefte for skoler (PDF, 549 kB)

Veileder for bekymringsfullt skolefravær (PDF, 682 kB)

 

Besøksadresse
Langgata 47, 3080 Holmestrand

Postadresse
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand

Telefon
469 19 733

E-post
ppt@holmestrand.kommune.no