lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan bygge- og delesaksbehandling oppmåling og eierseksjonering

 1. GEBYRFORSKRIFT
 2. Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
  1. § 1-1 Betalingsplikt
  2. § 1-2 Fakturerings- og betalingstidspunkt
  3. § 1-3 Gebyrene i regulativet
  4. § 1-4 Medgått tid
  5. § 1-5 Tilbaketrekking av søknad
  6. § 1-6 Avslag
  7. § 1-7 Klage
  8. § 1-8 Urimelig gebyr
  9. § 1-9 Definisjoner og forklaringer
 3. Kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. § 2-1 Generelt
  2. § 2-2 Faktureringstidspunkt
  3. § 2-3 Timepris
 4. Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. § 3-1 Generelt
  2. § 3-2 Gebyrberegning
  3. § 3-3 Tilsyn
  4. § 3-4 Ulovlig byggearbeid
  5. § 3-5 Timepris
  6. § 3-6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres
  7. § 3-7 Søknader som vurderes etter pbl § 20-5 g
 5. Kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. § 4-1 Generelt
  2. § 4-2 Timepris
  3. § 4-3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
 6. Kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. § 5-1 Generelt
 7. Kapittel 6 – Refusjon
  1. § 6-1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
 8. Kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. § 7-1 Generelt
 9. GEBYRREGULATIV
 10. Gebyrregulativ kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. 2.4.1 Timepris for merarbeid
  2. 2.4.2 Planinitiativ
  3. 2.4.3 Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, etter pbl §§ 12-10, 12-11
  4. 2.4.4 Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA
  5. 2.4.5 Utfylling, endring av planforslag og forenklet planprosess
  6. 2.4.6 Trekk av søknad
 11. Gebyrregulativ kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. 3.8 Forhåndskonferanse - pbl § 21-1
  2. 3.9 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - pbl § 20-4
  3. 3.10 Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-3
  4. 3.11 Diverse tiltak
  5. 3.12 Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl kap. 19
  6. 3.13 Bruksendring, pbl § 20-1 d
  7. 3.14 Søknad om endring av tillatelse
  8. 3.15 Riving, pbl § 20-1 e
  9. 3.16 Ansvarsretter og ferdigattest
  10. 3.17 Delingssaker - pbl § 20-1 m
  11. 3.18 Andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev mm.
  12. 3.19 Rabatter – grønt gebyr
 12. Gebyrregulativ kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. 4.4 Generelt
  2. 4.5 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
  3. 4.6 Etablering av anleggseiendom
  4. 4.7 Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
  5. 4.8 Grensejustering
  6. 4.9 Arealoverføring for anleggseiendom
  7. 4.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter
  8. 4.11 Påvisning / merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
  9. 4.12 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg
 13. Gebyrregulativ kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. 5.2 Gebyr etter eierseksjonsloven § 15
 14. Gebyrregulativ kapittel 6 – Refusjon
  1. 6.2 Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9
 15. Gebyrregulativ kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. 7.2 Gebyr for jordlovs- og konsesjonsbehandling

Gebyrregulativ kapittel 4 – Oppmålingsforretning

4.4 Generelt

Timepris for matrikkelsaker

Timepris for matrikkelsaker
4.4.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.4.1.1 Selvkost timepris for arbeid etter matrikkelloven. For tjenester som skal faktureres etter medgått tid, se § 4-2. 1 700 kr

4.5 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)

Etablering av grunneiendom / parsell / areal og festegrunn

Etablering av grunneiendom / parsell / areal og festegrunn
4.5.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.5.1.1 Per matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring, per overføring 0-500 kvm  20 400 kr Priser pr. overføring og pr. matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring
  501 kvm – 2000 kvm  30 800 kr Priser pr. overføring og pr. matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring
  Økning pr 1000 kvm  3 800 kr Priser pr. overføring og pr. matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring
4.5.1.2 Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken  1 840 kr
4.5.1.3 Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende grensepunkt  1030 kr
Retningslinje Ved oppretting av 4 eller flere tilgrensende matrikkelenheter samtidig og med samme rekvirent  betales 90 % av satsene i pkt. 4.5.1.1. 90 %
Retningslinje Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 50% av satsen i pkt. 4.8.1.1. 50 %

4.6 Etablering av anleggseiendom

Etablering av anleggseiendom

Etablering av anleggseiendom
4.6.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.6.1.1 Pris som for etablering av matrikkelenhet Se pkt. 4.5.1

4.7 Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Etablering av grunneiendom / parsell / areal og festegrunn

Etablering av grunneiendom / parsell / areal og festegrunn
4.7.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.7.1.1 Per matrikkelenhet som etableres. 6 550 kr Merknad: I tillegg kommer gebyr for selve oppmålingen når det skjer (det årets gebyr)

4.8 Grensejustering

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie
4.8.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.8.1.1 Grunnpris pr. eiendom som avgir grunn 13 200 kr Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering. Maks verdi for netto justering er 1G
4.8.1.2 Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1 840 kr
4.8.1.3 Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende grensepunkt 1 030 kr

Grensejustering av anleggseiendom

Grensejustering av anleggseiendom
4.8.2 Beskrivelse Pris Merknad
4.8.2.1 Grunnpris 8 900 kr For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er 1000 m³. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.

4.9 Arealoverføring for anleggseiendom

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
4.9.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.9.1.1 Arealoverføring til anleggseiendom over bakken 21 300 kr
4.9.1.1 Arealoverføring til anleggseiendom under bakken 14 200 kr
Retningslinje Arealoverføring av 2 - 5 parseller 20% rabatt
Retningslinje Arealoverføring av flere enn 5 parseller 30% rabatt

4.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat- bestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
4.10.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.10.1.1 For inntil 3 punkt 13 100 kr
4.10.1.2 For overskytende grensepunkt 4 000 kr
Retningslinje Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn gebyrene etter etablering av matrikkelenhet, jf. 4.5.  

4.11 Påvisning / merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning

Påvising / merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
4.11.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.11.1.1 For inntil 2 punkt 6 500 kr
4.11.1.2 For overskytende grensepunkt 1 150 kr

4.12 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg

Etablering av grunneiendom og festegrunn

Etablering av grunneiendom og festegrunn
4.12.1 Beskrivelse Pris Merknad
4.12.1.1 Per matrikkelenhet som avgir grunn 15 600 kr
4.12.1.2 Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1 840 kr
4.12.1.3 Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende grensepunkt 1 030 kr
Retningslinje Ved grunnavståelse fra 2 eller flere tilgrensende matrikkelenheter samtidig betales 90 % av satsen i pkt. 4.12.1.1 90%
Retningslinje Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 50% av satsen for grensejustering pkt. 4.8.1.1 50%