lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan bygge- og delesaksbehandling oppmåling og eierseksjonering

 1. GEBYRFORSKRIFT
 2. Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
  1. § 1-1 Betalingsplikt
  2. § 1-2 Fakturerings- og betalingstidspunkt
  3. § 1-3 Gebyrene i regulativet
  4. § 1-4 Medgått tid
  5. § 1-5 Tilbaketrekking av søknad
  6. § 1-6 Avslag
  7. § 1-7 Klage
  8. § 1-8 Urimelig gebyr
  9. § 1-9 Definisjoner og forklaringer
 3. Kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. § 2-1 Generelt
  2. § 2-2 Faktureringstidspunkt
  3. § 2-3 Timepris
 4. Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. § 3-1 Generelt
  2. § 3-2 Gebyrberegning
  3. § 3-3 Tilsyn
  4. § 3-4 Ulovlig byggearbeid
  5. § 3-5 Timepris
  6. § 3-6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres
  7. § 3-7 Søknader som vurderes etter pbl § 20-5 g
 5. Kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. § 4-1 Generelt
  2. § 4-2 Timepris
  3. § 4-3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
 6. Kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. § 5-1 Generelt
 7. Kapittel 6 – Refusjon
  1. § 6-1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
 8. Kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. § 7-1 Generelt
 9. GEBYRREGULATIV
 10. Gebyrregulativ kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. 2.4.1 Timepris for merarbeid
  2. 2.4.2 Planinitiativ
  3. 2.4.3 Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, etter pbl §§ 12-10, 12-11
  4. 2.4.4 Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA
  5. 2.4.5 Utfylling, endring av planforslag og forenklet planprosess
  6. 2.4.6 Trekk av søknad
 11. Gebyrregulativ kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. 3.8 Forhåndskonferanse - pbl § 21-1
  2. 3.9 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - pbl § 20-4
  3. 3.10 Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-3
  4. 3.11 Diverse tiltak
  5. 3.12 Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl kap. 19
  6. 3.13 Bruksendring, pbl § 20-1 d
  7. 3.14 Søknad om endring av tillatelse
  8. 3.15 Riving, pbl § 20-1 e
  9. 3.16 Ansvarsretter og ferdigattest
  10. 3.17 Delingssaker - pbl § 20-1 m
  11. 3.18 Andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev mm.
  12. 3.19 Rabatter – grønt gebyr
 12. Gebyrregulativ kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. 4.4 Generelt
  2. 4.5 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
  3. 4.6 Etablering av anleggseiendom
  4. 4.7 Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
  5. 4.8 Grensejustering
  6. 4.9 Arealoverføring for anleggseiendom
  7. 4.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter
  8. 4.11 Påvisning / merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
  9. 4.12 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg
 13. Gebyrregulativ kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. 5.2 Gebyr etter eierseksjonsloven § 15
 14. Gebyrregulativ kapittel 6 – Refusjon
  1. 6.2 Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9
 15. Gebyrregulativ kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. 7.2 Gebyr for jordlovs- og konsesjonsbehandling

Gebyrregulativ kapittel 2 – Privat reguleringsplan

2.4 - Private reguleringsplaner

2.4.1 Timepris for merarbeid

Timepris for merarbeid
2.4.1 Beskrivelse Pris Merknad
2.4.1.1 Timepris for merarbeid jf. pkt. 1.4 og tjenester utenom regulativet. Faktureres etter medgått tid. 1 700 kr

2.4.2 Planinitiativ

Planinitiativ
2.4.2 Beskrivelse Pris Merknad
2.4.2.1 Planinitiativ i samsvar med overordnet plan 15 000 kr
2.4.2.2 Planinitiativ i strid med overordnet plan - politisk behandling 40 000 kr

2.4.3 Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, etter pbl §§ 12-10, 12-11

Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, etter pbl §§ 12-10, 12-11
2.4.3 Beskrivelse Pris Merknad
2.4.3.1 Oppstartsmøte - ny plan eller planendring som krever full prosess 40 000 kr
2.4.3.2 Fastsettelse av planprogram 40 000 kr
2.4.3.4 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan inntil 5000 m2 135 000 kr
2.4.3.5 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 5 000 m2 og inntil 10 000 m2 200 000 kr
2.4.3.6 Behandling av forslag til detaljreguleringsplan mellom 10 000 m2 og inntil 20 000 m2 238 000 kr
2.4.3.7 For areal over 20 000 m2 et tillegg på påbegynt 1 000 m2 inntil 50,0 daa 3 250 kr Maks. behandlingsgebyr for ubebygd areal blir etter dette 332 250 kr
2.4.3.8 Saksbehandling av KU-pliktige planer 25% tillegg på samlet gebyr Samlet gebyr = arealgebyr + BRA-gebyret pkt. 2.4.4.1
2.4.3.9 Saksbehandling av planer i Holmestrand by og Sande sentrum 25% tillegg på samlet gebyr Samlet gebyr = arealgebyr + BRA-gebyret pkt. 2.4.4.1

2.4.4 Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA

Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA
2.4.4 Beskrivelse Pris Merknad
2.4.4.1 Gebyr etter bebyggelsens bruksareal (BRA - intervaller). Minimum 60 000 kr 20 pr. m2 BRA Minimum 60 000 kr innført i 2023.
2.4.4.2 Areal 1000-2999 m2 BRA 82 000 kr
2.4.4.3 Areal 3000-4999 m2 BRA 132 000 kr
2.4.4.4 Areal 5000-9999 m2 BRA 165 000 kr
2.4.4.5 Areal 10000-19999 m2 BRA 198 000 kr
2.4.4.6 Areal 20000-29999 m2 BRA 232 000 kr
2.4.4.7 Areal 30000-49999 m2 BRA 248 000 kr
2.4.4.8 Areal over 50000 m2 BRA 265 000 kr

2.4.5 Utfylling, endring av planforslag og forenklet planprosess

Utfylling, endring av planforslag og forenklet planprosess
2.4.5 Beskrivelse Pris Merknad
2.4.5.1 Planinitiativ - vurdering av forenklet planprosess iht. pbl §12-14 andre ledd 20 000 kr
2.4.5.2 Endring av plan - adm. behandling. 20 000 kr Gjelder endringer av ikke-prinsipiell art og kurant karakter.
2.4.5.3 Endring av plan iht. pbl § 12-14 annet ledd - politisk behandling 52 000 kr
2.4.5.4 Vesentlige endringer som er å betrakte som ny sak etter §12-14 første ledd, gebyrlegges som ny sak Se øvrige gebyr

2.4.6 Trekk av søknad

Trekk av søknad
2.4.6 Beskrivelse Pris Merknad
2.4.6.1 For saker som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt 10 %
2.4.6.2 For saker som avsluttes etter innsendt planforslag, men før førstegangsvedtak 80 %