lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan bygge- og delesaksbehandling oppmåling og eierseksjonering

 1. GEBYRFORSKRIFT
 2. Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
  1. § 1-1 Betalingsplikt
  2. § 1-2 Fakturerings- og betalingstidspunkt
  3. § 1-3 Gebyrene i regulativet
  4. § 1-4 Medgått tid
  5. § 1-5 Tilbaketrekking av søknad
  6. § 1-6 Avslag
  7. § 1-7 Klage
  8. § 1-8 Urimelig gebyr
  9. § 1-9 Definisjoner og forklaringer
 3. Kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. § 2-1 Generelt
  2. § 2-2 Faktureringstidspunkt
  3. § 2-3 Timepris
 4. Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. § 3-1 Generelt
  2. § 3-2 Gebyrberegning
  3. § 3-3 Tilsyn
  4. § 3-4 Ulovlig byggearbeid
  5. § 3-5 Timepris
  6. § 3-6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres
  7. § 3-7 Søknader som vurderes etter pbl § 20-5 g
 5. Kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. § 4-1 Generelt
  2. § 4-2 Timepris
  3. § 4-3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
 6. Kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. § 5-1 Generelt
 7. Kapittel 6 – Refusjon
  1. § 6-1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
 8. Kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. § 7-1 Generelt
 9. GEBYRREGULATIV
 10. Gebyrregulativ kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. 2.4.1 Timepris for merarbeid
  2. 2.4.2 Planinitiativ
  3. 2.4.3 Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, etter pbl §§ 12-10, 12-11
  4. 2.4.4 Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA
  5. 2.4.5 Utfylling, endring av planforslag og forenklet planprosess
  6. 2.4.6 Trekk av søknad
 11. Gebyrregulativ kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. 3.8 Forhåndskonferanse - pbl § 21-1
  2. 3.9 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - pbl § 20-4
  3. 3.10 Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-3
  4. 3.11 Diverse tiltak
  5. 3.12 Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl kap. 19
  6. 3.13 Bruksendring, pbl § 20-1 d
  7. 3.14 Søknad om endring av tillatelse
  8. 3.15 Riving, pbl § 20-1 e
  9. 3.16 Ansvarsretter og ferdigattest
  10. 3.17 Delingssaker - pbl § 20-1 m
  11. 3.18 Andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev mm.
  12. 3.19 Rabatter – grønt gebyr
 12. Gebyrregulativ kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. 4.4 Generelt
  2. 4.5 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
  3. 4.6 Etablering av anleggseiendom
  4. 4.7 Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
  5. 4.8 Grensejustering
  6. 4.9 Arealoverføring for anleggseiendom
  7. 4.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter
  8. 4.11 Påvisning / merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
  9. 4.12 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg
 13. Gebyrregulativ kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. 5.2 Gebyr etter eierseksjonsloven § 15
 14. Gebyrregulativ kapittel 6 – Refusjon
  1. 6.2 Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9
 15. Gebyrregulativ kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. 7.2 Gebyr for jordlovs- og konsesjonsbehandling

Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling

§ 3-1 Generelt

Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. 

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For boligbygg er ofte kompleksiteten et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For andre bygg er det mer den generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner, samt gebyr for kart i henhold til gjeldende regulativ.

§ 3-2 Gebyrberegning

Samlet gebyr skal dekke saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt kommunens veiledning- og tilsynsvirksomhet. Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr per bygning / byggesak. Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis o.l. For kombinasjonseiendom beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 3-3 Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. Inntil 35% av byggesaksgebyrene er beregnet til å dekke kostnadene med kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-4 Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8, kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i byggesaksforskrifta § 16-1. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 16 i forskrift om byggesak m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-5 Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. 

§ 3-6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres

For søknader som trekkes før behandling betales et gebyr på kr 2 000,-. Når en sak trekkes etter at igangsettingstillatelse er gitt ved bortfall av tillatelse iht. pbl § 21- 9 første ledd, refunderes ikke noe gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak / ansvarsretter / dispensasjoner refunderes ikke. For søknader som returneres ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, beregnes et gebyr på kr. 2 000,-.

§ 3-7 Søknader som vurderes etter pbl § 20-5 g

Dette er søknader som etter en vurdering kommer inn under pbl § 20-5 generelt og punkt f: andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I tillegg gjelder det saker som avsluttes uten realitetsvedtak.